Назад

Моделът за борба с корупцията на местно ниво между централизацията и децентрализацията

От началото на 2009 г. в България действа законов режим, който има за цел да преустанови личното облагодетелстване на лица, упражняващи властнически функции, включително и лица от местната администрация при изпълнение на служебните им задължения. През този период от време бяха приети: Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ, обн. ДВ бр. 94/31.10.2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. отм. ДВ. бр. 7/19.01.2018г./ и Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ, обн. ДВ бр. 7/19.01.2018 г., посл. изм. ДВ бр.104/30.12.2022 г./.

Какво представлява всъщност този режим

Най-общо той е обществено разпознаваем като борба с корупцията. Припомняме, че корупция по българското законодателство е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица /чл. 3, ал. 1 от ЗПКОНПИ/.

Формите за борба с корупцията са изчерпателно изброени в ал. 2 на посочения текст. Седем от тези форми са приложими и за местната администрация:

 • декларирането на несъвместимост;
 • декларирането на имущество и интереси;
 • осигуряването  на публичен достъп до тези два вида декларации;
 • проверката на декларациите;
 • установяването на конфликт на интереси и налагане на санкции и на други мерки в случай на установен конфликт на интереси;
 • публично оповестяване на имената на лицата, които не са подали декларации или в чиито декларации е установено несъответствие, и на имената на лицата, за които е установен конфликт на интереси;
 • сезиране на компетентните органи в случаите, предвидени в закона.

Причината за това е, че служителите от местната администрация не са задължени лица по силата на чл. 6, ал. 1 от действащия закон /за разлика от кметовете, общинските съветници и главните архитекти/, но според пар. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ разпоредбите на глави пета, осма и петнадесета от ЗПКОНПИ се прилагат съответно за тях. Към тази категория лица следва да добавим и кметските наместници и секретарите на общините, представителите на общините в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, както и назначените в общинските предприятия /виж чл. 1, ал. 2, т. 1, т.2 и т. 5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, обн. ДВ бр. 81, 02.10.2018 г./.

По тази причина служителите от местната администрация подават декларации по реда на пар. 2, ал. 2 от ДР на ЗПКОНПИ пред органа по назначението, в случая – съответната община. Изключение от това условие са кметовете на кметства, които подават декларации пред постоянна комисия на съответния общински съвет.

Задължения на съответната община

По силата на закона, всяка община трябва:

 • да поддържа публичен регистър на подадените декларации;
 • да назначи комисия от служители на общината;
 • да утвърди вътрешни правила за конкретната организация на тази дейност /вж. чл. 10 от Наредбата/;
 • да извършва проверка на декларациите, в това число да установява несъответствие и конфликт на интереси и да налага произтичащите от това административни санкции;
 • в случай на несъответствие в размер на не по-малко от 5000 лв. да уведоми Националната агенция за приходите;
 • в случай на установяване на конфликт на интереси да уведоми окръжната прокуратура, при преценка за извършено престъпление да сезира и съответната прокуратура/ вж. чл. 75, т. 3 и чл. 77 от ЗПКОНПИ/;
 • да приема и разглежда сигнали с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси /вж. чл. 6 от Наредбата/;
 • да санкционира служителите, които разкриват информация за проверяваните лица по чл. 49, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

В заключение

Видно е, че общинската администрация е натоварена с една доста обстоятелствена и сложна дейност. През годините моделът на проверка и противодействие е променян, а чрез изследване на някои практики следва да се убедим дали този модел работи или не. Само от проверката на интернет страниците на няколко общини преди седмица установихме, че няма публично видима следа за тази дейност, макар и да има законова разписани задължения.


Свързани публикации.