Междупартийнатаданъчна конкуренция

Основните политически сили внесоха в парламента своите предложения за данъцитепрез 2005 година. Това ни дава възможност да направим сравнение между тяхот гледна точка на влияние им върху благосъстоянието на гражданите и ефектаим по отношение на ускоряването на икономическото развитие.

Данък върху печалбата
Най-ниска ставка по данъка върху печалбата предлага СДС – 10%, което е двойнонамаление в сравнение със сегашната ставка от 19.5%. Ако това предложениесе приеме, България ще има най-ниската ставка по данъка върху печалбатав Европа /наравно с Кипър и може би Сърбия/. Това ще се отрази положителновърху инвестиционния климат на България, и ще увеличи както вътрешните,така и външните инвестиции в страната. Може да припомним, че една от най-важнитепричини за бързото развитие на Ирландия през последните две десетилетияе именно поддържането на ставка по данъка върху печалбата, която е по-нискаот всички останали страни в ЕС.

НДСВ и ДСБ предлагат намаление на данъка върху печалбата до 15%. Това,разбира се, е стъпка в положителна посока, друг е въпросът, че тази стъпкане е достатъчно голяма.

БСП предлага нулева ставка по отношение на реинвестираната печалбата в“новопридобити машини, производствено оборудване и апаратура, използваниза производствена дейност.” Това принципно е положителна промяна, но кактознаем в България данъчната администрация може да започне да тълкува тазиформулировка по такъв начин, че да я обезсмисли напълно. В този смисъл труднобихме могли в момента да определим какъв точно ще е ефектът от нея. По-ясноби било, ако в предложението просто беше записано, че се прилага нулеваставка за “печалбата, която не е разпределена като дивидент.”

Данък върху доходите
БСП и Новото време предложиха свои проекти за данъчно облагане на доходите.БСП предлага пет различни ставки за облагане на доходите – от 10 до 29%,докато Новото време предлага две ставки – 10 и 20%. Предложенията на НДСВ,СДС и ДСБ станаха известни преди няколко седмици.

С помощта на данъчния калкулатор на Института за пазарна икономика (достъпенна Интернет страница на института www.ime.bg)оценихме предложенията на отделните партии и ги сравнихме с предложениетоза плосък данък от 10% вместо досегашните ставки по данъка върху доходитеи осигуровките.

Забелязваме, че предложението за плосък данък от 10% е по-добро от всичкиостанали предложения за всички подоходни групи данъкоплатци. При него доходътпри средната заплата нараства с около 30%, което е в пъти повече от ръстапри предложенията на разгледаните политически партии.

При ниските доходи до 200 лева брутна заплата въвеждането на плосък данъкби довело до ръст на дохода от 20-24%. Според осигурения ръст на доходитеслед това се нареждат предложенията на ДСБ, СДС, Новото време, БСП и напоследно място е НДСВ. При средните доходи отново на първо място е предложениетоза плосък данък, което осигурява най-висок ръст на доходите, след това сенареждат ДСБ, Новото време, СДС, БСП и отново на последно място е НДСВ.При доходи до 1000 лева на първо място е предложението за плосък данък,след това се нареждат предложенията на ДСБ, СДС, Новото време, БСП и НДСВ.При по-високите доходи отново на първо място е предложението за плосък данък,след това е Новото време, ДСБ, СДС, БСП и НДСВ.

Ръст надохода при различни данъчни промени

Брутендоход

Ръстна чистия доход при предложението на:

НДСВ

СДС

ДСБ

Новотовреме

БСП

Плосъкданък

150

0.3%

0.5%

0.5%

0.3%

0.5%

20.8%

200

0.6%

2.9%

3.1%

2.3%

2.1%

23.7%

300

1.0%

5.2%

6.0%

5.5%

3.1%

29.0%

500

1.3%

7.7%

8.0%

6.1%

4.5%

35.8%

700

1.6%

7.8%

8.7%

6.6%

4.7%

39.3%

1000

2.9%

8.9%

9.9%

8.0%

5.4%

43.4%

1500

3.2%

6.8%

7.9%

8.4%

4.1%

40.4%

 

Данък върху добавената стойност
Неясно защо десните опозиционни партии хвърлиха толкова усилия в намалениена ДДС, при положение, че това не е най-изкривяващият данък. В Българияв момента най-високо е облагането на труда с осигуровки и данък върху доходитеи по тази причина именно намалението на облагането на труда би трябвалода е предпочитана цел, а не намаление на ДДС. От друга страна намалениетона данъка върху печалбата е важно, тъй като то влияе на притока на чуждии местни инвестиции в икономиката. Следователно при тази ситуация би ималопо-голям ефект върху икономиката и благосъстоянието на хората да се намаляватосигуровките, данъкът върху доходите и данъкът върху печалбата, а не толковаДДС. Разбира се, всяко намаление на данък е стъпка в правилната посока,включително намалението на ДДС, но ако същата сума се използва за намалениена облагането на труда, това би се равнявало на няколко стъпки в правилнатапосока.

Остават осигуровките
Все още нито една партия не е внесла предложение за намаление на осигуровките.Това е най-високият данък и при него има значителни възможности за намаление,което би оказало позитивен ефект върху стимулите за труд, предприемачество,инвестиции, намаление на сивата икономика.

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.