Между два доклада на ЕК

Word Format (Word Format)

Изглежда има смисъл да разделим оценките на Европейската комисия за напредъка на България към членство в ЕС на две: 1) оценка на общото икономическо развитие, и 2) оценка на икономическата политика . Първата трудно може да е негативна, когато добавената стойност в частния сектор расте с 8.3% за първото полугодие, производителността в него се увеличава с около 8% за последните 12 месеца, а само в сферата на търгуемите стоки производителността нараства с около 21% за последната година. Втората оценка, ако има приемственост между докладите на ЕК, би следвало да се основава на изпълнени препоръки от миналия доклад. Конкретните препоръки от доклада на ЕК от 2001 г. включваха:

“ по-смело либерализиране на енергийния сектор, като в това се включва преструктурирането на НЕК и приватизацията на неговите части; приватизацията и демонополизацията на „Булгаргаз“

“ радикално преразглеждане и намаление на лицензионните режими

“ подобряване на процедурите по банкрут и по изпълнение на договорите

“ по-устойчиви институции, които да регулират изпълнението на договорите и правата на собственост

“ по-ефективна съдебна система

“ намаляване на държавната намеса в икономиката чрез следприватизационен контрол

“ възможно най-бързо завършване на приватизационния процес

Нито едно от горното не бе изпълнено, като се изключат някои обещания и обявени намерения. Затова вероятно би следвало да тълкуваме оценката „функционираща пазарна икономика“ или като чисто политически жест, или като положителна оценка на динамиката в частния сектор. Частният сектор, който в практически непроменена към по-добро среда за правене на бизнес, регистрира значителна динамика, вероятно заслужава оценката.

Все пак припомняме, че преходът от централно планиране към функционираща пазарна икономика е в същността си смяна на правилата, които регулират добавянето на стойност. „Функциониращата пазарна икономика“ е среда, в която ресурсите сменят предназначението си възможно най-бързо и така се насочват към своята най-производителна употреба. За да става това, трябва да има правила, които пазят наградата за тези, които рискуват успешно. Това не означава среда, в която 43% от създавания доход преминава през държавния бюджет, държавата субсидира компании с около 1/2 от събраните приходи от данък печалба, а пенсионната система принудително изземва доход срещу обещание, което никога няма да изпълни.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.