Майски бележки по платежния баланс за първото тримесечие

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

През седмицата БНБ представи данни за платежния баланс за периода януари-март 2002 г. За първото тримесечие на годината дефицитът по текущата сметка е 233,4 млн. щ.д., като нараства с 1,9 млн. щ.д. спрямо същия период на предишната година. Търговското салдо е отрицателно (-372,2 млн. щ.д.), като се влошава с 21,6 млн. щ.д. спрямо първото тримесечие на 2001 г., измерено на основа износ ФОБ и внос СИФ повече за значението на франкировките СИФ и ФОБ).

На вашето внимание представяме някои наши бележки:

1/ Износът ФОБ е в размер 1 193,9 млн. щ.д. и намалява с 87,8 млн. щ.д. (6,8%) спрямо предходната година. Спадът в износа се дължи на намаляване на експортираните количества за страните от ЕС (-2,9%), САЩ (-35,2%), Югославия (-58,9%)-вероятно става въпрос за намаляване износа на петрол, ОНД и Балтийските страни (-20,6%). Нараства единствено износът за страните от ЦЕФТА (+8,7%).

2/ Според начина на използване на стоките нараства износът на потребителски стоки (+8,6%), а експорта на инвестиционни стоки остава почти без промяна. Забелязва се сериозно спадане на износа на енергийни ресурси (-39%), което е показателно за намаляващата конкурентноспособност на нефтената индустрия в България в резултат най-вече на остарелите и неефективни технологии, наследени от миналото. Износът на суровини и материали също спада, но в по-малка степен (-8.7%).

3/ За разглеждания период вносът СИФ намалява спрямо предходната година с 57,2 млн. щ.д. (-4%). Спадът се дължи на намаляване на внасяните количества от страните от ЦЕФТА (-19,2%) и ОНД и Балтийските страни (-16,2%), което не се компенсира от нарастването на вноса от ЕС (+3,5%).

4/ Ако разгледаме структурата на вноса според начина на използване на стоките прави впечатление, че общият спад се дължи най-вече на намаляване вноса на енергийни ресурси (-22,9%), както и на по-слабото свиване на вноса на суровини и материали (-4,1%). За останалите две групи – потребителски и инвестиционни стоки се отчита нарастване на вноса, съответно с 11,3% и 2,4%.

5/ Салдото по услугите за периода е -8,3 млн. щ.д. и е по-ниско с 43,4 млн. щ.д. в сравнение със същия период на 2001 г., когато бе 35,1 млн. щ.д. Салдото от туристически услуги достигна 32,2 млн. щ.д., при 56,4 млн. щ.д. за аналогичния период на 2001 г.

6/ Преките инвестиции в страната възлизат на 46,8 млн. щ.д. През първото тримесечие на предишната година преките инвестиции са 279,5 млн. щ.д., от които 135 млн. щ.д. са приходи от продажбата на втория GSM оператор. Както редица пъти сме посочвали в коментарните си материали, предвид малкия мащаб на вътрешния пазар, движението на капитали на отделни, големи фирми може да води до значителни отклонения в отчитаните резултати. До подобна констатация са достигнали и в БНБ, посочвайки като една от причините за спада на притока на инвестиции, дейността на „една фирма“, резидент на българския пазар, без да посочват името й, поради конфиденциалността на информацията. ( Виж повече ).

7/ За периода януари-март 2002 г. валутните резерви на БНБ намаляват с 338,1 млн. щ.д. при намаление от 233,7 млн. щ.д. за същия период на 2001 г.

8/ За първите три месеца на годината статията Грешки и пропуски е отрицателна и възлиза на -146 млн. щ.д., което на практика е три пъти повече от чуждестранните инвестиции в страната (46,8 млн. щ.д.). Наличието на такава голяма грешка означава, че за така обявените данни са възможни значителни отклонения от действителното значение.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.