Левът, еврото и спестяванията

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Нивото на валутна субституция при депозитите е значително, показват данните от седмичната статистика на БНБ. Към края на декември 2001 г. депозитите в чужда валута са 71.9 % от квази парите (или всички депозити без разплащателните). Това отношение се запазва относително постоянно през цялата година. Ако към спестовните и срочните депозити се добавят и разплащателните сметки на фирмите и депозитите на поискване, делът на деноминираните в чужда валута депозити е 58.3 %. Депозитите в долари и евро са 66 % от депозитите на населението, 41 % от депозитите на частните предприятия и 53 % от депозитите на държавните предприятия. Високият дял на спестяванията в чуждестранна валута показва две неща:

1/ Четири и половина години след въвеждането на валутния борд и две години след фиксирането на лева към еврото, функцията на лева като средство за спестяване (средство за натрупване на богатството) все още е слабо проявена. Гражданите и фирмите предпочитат да спестяват в чужда валута, предимно в щатски долари, независимо от по-ниските лихви по валутните депозити, фиксирания курс и проблемите на американската икономика, отразяващи се и върху курса на долара. Макар че мотивите за подобно поведение на спестителите могат да бъдат най-различни, вероятно немалко влияние има ниската степен на доверие в националната парична единица.

2/ Високият дял на валутните депозити не е особено благоприятна предпоставка за увеличаване на кредитирането при съществуващите нормативни ограничения, предвид на това, че отпусканите от банките кредити са предимно левови, а депозитите са предимно краткосрочни.

След април 2001 г. се забелязва тенденция към постепенно увеличаване на депозитите в чужда валута, което вероятно до голяма степен се дължи на въвеждането в обращение на еврото. Към края на декември 2001 г. валутните депозити са се увеличили с 18.8 % спрямо април. Излизането от обращение на 12-те валути от еврозоната беше свързано с очаквания за значителен ръст на спестяванията в резултат на изваждане на държаните под дюшеците пари и автоматичното им деноминиране в евро посредством банков депозит. По оценки на Световната банка, държаните под дюшеците пари в България възлизат на 0.7 -1 млрд. щ.д. Много от българите обаче явно предпочитат да обърнат държаните от тях евро-валути в левове или долари пред това да държат влог в евро. Обяснение за подобно поведение са данъчни съображения и относително високи разходи за поддържане на валутен депозит (особено безсрочен). Не е ясно и дали вкараните в банковата система пари под формата на евродепозит ще останат трайно в нея.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.