Конкурс за стажанти-сътрудници в ИПИ с фокус върху социалната политика

Статията е по проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”**

 

Конкурс за стажанти-сътрудници в ИПИ с фокус върху социалната политика

 

Институтът за пазарна икономикас обявява конкурс за стажанти-сътрудници, които имат интерес в сферата на социалната политика. Стажантите ще се включат активно в проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”.

Стажът е насочен към студенти и младежи, които: 1) в момента се обучават във висши училища в специалности, свързани ин/директно със социалната политика и/или 2) проявяващи интерес към темата за бедността и неравенството на възможности и желаещи да търсят работещи решения чрез аналитична работа и застъпнически дейности.

Продължителността на стажа е 3 месеца, а ИПИ предлага възнаграждение от 680 лв. на месец.

Този стаж се различава от обичайния стаж в ИПИ, като е много по-концентриран в конкретната тема и дава възможност за реална промяна в публични политики в социалната сфера.

 

Процес на кандидатстване

Кандидатите трябва да изпратят автобиография на български език и мотивационно писмо, в което да аргументират интереса си към социалната политика в страната.

Мотивационното писмо следва да е в рамките на до 2-3 страници.

 

Автобиографиите и мотивационните писма изпращайте на Адриан Николов ([email protected]) до 26 януари 2020 г.

 

Очакваме Вашата кандидатура!

 


**Проектът „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (http://www.activecitizensfund.bg).


Свързани публикации.