Коментар на едно правителствено решение

На 23 февруари т.г. Правителството е взело решение за намаляване на вноските на АЕЦ Козлодуй във фонд «Извеждане от Експлоатация на Ядрени Съоръжения» (ИЕЯС). Съгласно Закона за безопасно използуване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) фонд ИЕЯС е предназначен да осигури средства за разходите по извеждане от експлоатация (ИЕ) на АЕЦ, в изпълнение на принципа «замърсителят плаща» и принципа за избягване на прехвърлянето на отговорностите върху бъдещите поколения. Последният е залегнал в ратифицираните от нас конвенции за безопасност при използуване на ядрената енергия, в ЗБИЯЕ и в Правителствената стратегия по тези въпроси от декември 2004 год. и е най-широко афиширан във всички документи на АЕЦ и държавните институции. Досега централата плаща в този фонд 15 % от приходите си от продажба на електроенергията, а от 2007 год. – само 7,5 %. Правителството казва, че това ще намали финансовата тежест за обслужване на държавно гарантираните заеми по програмата за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ, при запазване на цената на електроенергията. Тоест това решение е продиктувано от грижа за гражданите. Вероятно никой министър не е питал когато са планирани заемите не е ли мислено, че трябва да се връщат и как ще стане това, след като тази програма е и най-разточителната сред АЕЦ с реактори ВВЕР-1000.
Само преди 4 мес. министрите са одобрили национален доклад за прилагане на т.н. Единна конвенция , в който на стр. 54 се твърди: "Към 31 май т.г. прогнозната оценка на тези разходи е 5,2 милиарда лева, включващи разходите за ИЕ на всичките шест блока на централата, очистването на площадката и управлението на отработеното гориво, което ще бъде на площадката след окончателното прекратяване на експлоатацията на шести блок. На базата на тази прогноза е определена и годишната вноска на централата във фонд "ИЕЯС", която понастоящем представлява 15 процента от приходите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от продажба на ел. енергия."
Налага се извода, че Правителството в националния доклад е изложило една разумна и приемлива политика, а само 4 месеца по-късно е приело решение за коренно различен подход. Не е ясно как то би отговорило на евентуални упреци за подвеждане на другите страни-членки (сред които са и нашите партнъори от ЕС) при предстоящата международна среща за обсъждане на докладите.
Решението на МС не се основава на нови по-ниски прогнозни разходи за ИЕ на АЕЦ Козлодуй. И сега не е много ясно как ще се наберат 5,2 млрд лв, след като от 1999 до средата на 2005 год. във фонда са събрани 0,613834046 млрд лв (около 12 %). Ако оценката за разходите остава същата, но се намаляват приходите, трябва да се обясни откъде ще дойдат липсващите средства. Ако те не бъдат осигурени няма как да се достигне необходимото ниво на безопасност, което пък ще доведе до застрашаване на здравето и живота на гражданите и на околната среда. Налага се извода, че недостигът може да дойде единствено от държавния бюджет, т.е. от данъкоплатците в следващите поколения. Ако това е така решението противоречи на горецитираните принципи при използуване на ядрената енергия.
Решението на МС е взето без открито и навременно информиране на обществеността и без отчитане на мнението й, които иначе са сред основните принципи на Правителствената стратегия.
В последна сметка това решение е необосновано, вътрешно противоречиво и незаконосъобразно. То не е в защита нито на държавните интереси, нито на интересите на обществото и най-вече на идните поколения. То защитава само интересите на ядрения бизнес, чийто главен лобист е вносителят – министър Румен Овчаров. След усилията за изграждане на атомна централа на Газпром-Русия на наша територия, то е поредната крачка в това направление.


Свързани публикации.