Колко струва подновяването на международните паспорти?

Наскоро група български граждани предложи увеличение на срока на валидност на международните паспорти от сегашните пет години на десет години. Техният аргумент е, че в повечето страни от Европейския съюз този срок е десет години. При увеличаване срока на валидност на паспортите се спестяват и значителни разходи на българските граждани. Именно тези спестени разходи ще се опитаме да изчислим в тази статия.

Процедура за смяна на паспорта

  1. Трябва да се направят снимки за паспорт по определен стандарт. Цената е различна, за нашите цели ще приемем, че се заплащат 5 лева /разбира се, ако човек живее в чужбина, разходът може да е по-висок/.

  2. Следващата стъпка е да се закупи заявление – от съответното полицейско управление, и това заявление да се попълни на пишеща машина /или четливо с ръкописен текст/. Няма възможност за попълване по електронен път или за разпечатване на бланката от интернет. На практика това означава, че съответният човек отива на място в полицейското управление, където обикновено има фирми, които срещу заплащане попълват заявлението на пишеща машина. Цената варира в различните райони – вероятно средната цена е около 3 лева.

  3. Необходимо е заплащане на такса за издаване на паспорта. За обикновена услуга /издаване за 30 дни/ таксата е 30 лева. За бърза услуга /издаване за 3 работни дни/ таксата е 60 лева. За експресна услуга /издаване за 8 работни часа/ таксата е 150 лева. Принципно таксата може да се заплати във всяка търговска банка, но човек трябва да знае банковата сметка на съответната регионална дирекция на вътрешните работи. Няма възможност за плащане по интернет. Българите, живеещи в чужбина, заплащат и 8 лева консулска такса.

Често в самата регионална дирекция има клон на определена банка, която взима монополно високи такси – от рода на 5 лева, което показва, че допускането на определени банки да откриват клонове в РДВР не е с цел улесняване на гражданите. Обикновено банките вземат между 1 и 3 лева за превод, електронните преводи на някои банки са дори под 50 стотинки, но няма система, по която РДВР да провери, че е направен такъв превод. Ще приемем средна цена на превод от 2 лева.

  1. Заявлението трябва да се подаде лично или с нотариално пълномощно – в полицейското управление или в регионалната дирекция на вътрешните работи, според желаната бързина на издаване.

  2. Подаването на заявление и получаването на паспорта отнема между половин и един работен ден. При средната работна заплата в момента, това е загуба на около 30 лева доход, който може да се произведе в икономиката.

В най-добрия случай, общият разход за икономиката по издаване на един паспорт е 70 лева. Ако е нужно бързо или експресно издаване, разходът се повишава съответно до 100 и 190 лева. За издаване в чужбина добавяме и 8 лева консулска такса, повече транспортни разходи и по-дълъг период на изчакване. Допускайки, че значителен брой българи живеят в чужбина, както и че част от хората се нуждаят от бърза или експресна услуга, можем да стигнем до средна оценка за разхода за издаване на един паспорт от около 100 лева.

Броят на международните паспорти, които трябва да се подменят на всеки пет години, е около 3 милиона по данни от пресата, достъпни в интернет. Следователно подмяната на всичките тези паспорти струва на гражданите около 300 милиона лева, като това е повтарящ се на всеки пет години разход.

Съвсем скоро българските граждани ще могат да пътуват в целия Европейски съюз само с лична карта, която има срок на валидност 10 години. След като може да се пътува из почти цял континент с документ, който е валиден за 10 години, няма големи основания да се изисква по-къс срок на валидност за паспорта, с който може да се пътува извън този континент. В допълнение, много страни издават паспорти за 10 години и това не се възприема за проблем. Не на последно място, американското правителство издава 10-годишни визи – абсурдно е чуждо правителство да вярва на един българин толкова, че да му издаде 10-годишна виза, а нашето си правителство да няма доверие в собствените граждани и изисква подмяна на паспортите на 5 години.

Огромният разход – над 300 милиона лева за всяка подмяна на международните паспорти и практиката в други страни, ни дава основания да стигнем до извода, че практиката за преиздаване на паспортите на всеки пет години трябва да се преустанови. Вместо това е необходимо удължаване на валидността на документа на 10 години. В същото време би било полезно да се използват съвременните възможности на информационните технологии – да се заплащат такси по интернет, да са налични заявленията и изискванията в интернет, да има възможност за попълване по електронен път и подаване с електронен подпис поне на заявлението. Това би спестило вероятно около 1/4 до 1/3 от разходите при самата подмяна. Може да се мисли и за по-къс срок за изпълнение на поръчката за нов паспорт.

Ако всички тези предложения се изпълнят, разходите за издаване на паспорти за един 10-годишен период ще спаднат от 600 милиона лева в момента /два пъти по 300 милиона/ на около 200 милиона лева. Икономиката, т.е. гражданите, ще реализира спестяване на разходи в размер на 400 милиона лева – една значителна сума, която е сравнима например с разходите за болнична помощ в страната или с разходите за висше образование и наука.  


Свързани публикации.