„Коледна“2005 година

Средният икономически растеж през последните 4 години е около 4.7% годишно.В годините след 2005 растежът ще достигне 10% в реално изражение. Българскатаикономика бързо ще започне да наваксва изоставането от централноевропейскитестрани и вече няма да е на последно място от всички членки и кандидат членкина Европейския съюз по доход на човек от населението. В рамките на 15 годинижизненото равнище в България ще достигне нивото на развити страни като Великобританияи Холандия.

През 2004 година месечният доход след данъци и осигуровки на едно средносемейство е около 480 лева. През 2005 година този доход ще нарасне с над40% и ще достигне 700 лева. С други думи средното семейство ще получи снад 2400 лева по-висок доход през 2005 година в сравнение с 2004 година.За сравнение – това е по-бърз ръст на доходите отколкото през последнитешест години взети заедно. Но това не е всичко. В резултат на бързия растежна икономиката през следващите 4 години доходът на средното семейство следданъци и осигуровки ще достигне 1000 лева месечно, т.е. два пъти по-високастойност от тази през 2004 година. Средната пенсия също се удвоява.

Сивата икономика в България е между 25 и 35% от БВП. В рамките на няколкогодини поне половината от нея ще излезе на “светло”. Това означава допълнителенръст на наблюдаваната икономика от 5-6 милиарда лева, както и увеличаванена официалната заетост. Като следствие от това намалява корупцията и сеподобрява достъпът до финансиране на множество фирми.

През следващите 4-5 години ще се разкрият половин милион нови работни места.Заетостта ще се увеличи значително сред всички възрастови групи, а безработицатаще спадне до ниски нива. Ще изчезне необходимостта от програми за заетост,от които и без това няма голяма полза; освен това ще престанат безсмисленитеспорове за минималната работна заплата.

Чуждите инвестиции в страната ще нарастват значително всяка година, тъйкато множество международни компании ще достигнат до извода, че трябва даинвестират в България, да открият клонове, представителства, филиали, новикомпании. Още по-бързо ще нарастват местните инвестиции и спестявания. Темпътна растеж на българските предприятия ще се ускори, ще се създадат многоповече нови фирми.

През 2005 година също така ще се подобри качеството на т.нар. публичниуслуги; парите на данъкоплатците ще се използват ефективно, а качествотона здравните и образователните услуги ще бъде несравнимо по-високо.

Всичко това, което описваме, може да се случи, но само при едно условие– предложените от Института за пазарна икономика реформи да бъдат извършени– да се въведе 10% ставка за преките данъци, да се реформират държавнитеразходи и да се извърши структурна реформа. Ако това бъде направено ще получимедна реална 2005-та година, която е толкова хубава колкото коледен подарък.

 

   

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.