Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (16-20 май 2011)

Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Внесен за разглеждане на 13 май от Министерски съвет

·         Причини: Решение от 6 април  2011  г., с което  Министерският съвет одобри Концепция за интеграция на„Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД в европейските исветовните финансови пазари

·         Цели: Продажба на държавното участие в капитала на двете основни инфраструктурни звена – фондовия пазар – „Българска фондова борса – София” АД, и депозитарната институция – „Централен депозитар” АД

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: МС очаква промяната да доведе до изграждане на по-ликвиден и по-надежден борсов пазар, с по-ефективна инфраструктура и практики, напълно хармонизирани с най-добрите международни стандарти

·         Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: Може да се разглежда от Парламента


Свързани публикации.