Кои законопроекти, внесени през тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (7 ноември – 11 ноември 2011)

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българския Червен кръст

Внесен за разглеждане на 8.11.2011 г. от Министерски съвет

 

Причини: Коригиране на пропуски в националното законодателство – липса на нормативен акт, регламентиращ детайлно планинското спасяване.

Цели: Планинската спасителна служба да бъде регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел; регламентиране на видовете спасителни дейности и местата за осъществяването им; гарантиране на задължението на държавата за оказване на помощ в планините.

Финансови средства: Предвижда се държавна субсидия, като размерът й не е уточнен.

Резултати: Отделянето на Планинската спасителна служба от Българския Червен кръст създава предпоставки за по-лесна оценка на резултатите от нейната работа. Същевременно е необходим мониторинг на реорганизацията, за да не се стигне до ненужно увеличаване на щата и нарастване на разходите.

В законопроекта се казва, че „Планинската спасителна служба осигурява необходимите средства за своите дейности от членски внос, субсидии от държавния  бюджет, оказана помощ, дарения, завещания, приходи от недвижими имоти и  от други дейности, съответстващи на българското законодателство”. Следва да се даде приоритет на финансирането на ПСС от собствени приходи и да се ограничат трансферите от бюджета към нея.

Според член 4, точка 9 от законопроекта Планинската спасителна служба „създава професионални колежи за обучение на парамедицински  специалисти и центрове за професионално обучение на парамедицински специалисти; правилниците за устройството и дейността на професионалните  колежи за парамедицински специалисти се издават от  министъра на  здравеопазването по предложение на председателя на Българския червен кръст”

Създаването на колежи и центрове ще натовари държавния бюджет с допълнителни разходи. То трябва да се случи само при положение, че бъде отчетен реален недостиг на квалифицирани кадри и обучителни институции и функциите по обучението на парамедицинските специалисти не могат да бъдат поети от вече съществуващите университети и други учебни заведения.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разглежда от парламента в този си вид.

 

Законопроект за Българската телеграфна агенция 

Внесен на 9.11.2011 г. от Даниела Петрова и Екатерина Михайлова


Причини: Изпълнение на преходни и заключителни разпоредби от Конституцията на Република България

Цели: БТА да бъде юридическо лице на бюджетна издръжка – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити; определяне на принципите, от които БТА се ръководи в осъществяването на дейността си; създаване на гаранции за независимост на БТА; генералният директор на БТА да има 5-годишен мандат и да се назначава и освобождава от НС.

Финансови средства: Необходима е държавна субсидия за БТА в размер на 4 милиона лева годишно.

Резултати: В законопроекта не са предвидени мерки, чрез които БТА да промени модела на финансирането си, като намали зависимостта си от държавни субсидии и разчита в по-голяма степен на собствени приходи.

Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разглежда от парламента.

 

* Петър Пенев е стажант в ИПИ.


Свързани публикации.