Кои от законопроектите, внесени през тази седмица в парламента, трябва да се разглеждат (12-16 декември 2011)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за меценатството

Внесен на 08.12.2011 от Министерски съвет

Причини: Необходимост от облекчаване на регистрацията на меценатите и организациите, подпомагащи културата

Цели: По електронен път да се подават заявленията за вписване по Закона за меценатството, както и годишните финансови отчети на организациите, подпомагащи културата. Посочване само на единен идентификационен код (ЕИК) в заявлението за вписване в регистъра, като по този начин се избягва необходимостта от доказване на обстоятелствата, посочени в Търговския регистър.

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта.

Резултати: Възможността за подаване на заявления по електронен път, както и избягването на необходимостта от предоставяне на една и съща информация неколкократно на различни държавни институции, представлява положителна промяна и трябва да бъде приета като основен принцип в комуникацията на гражданите и фирмите с всички държавни институции. В конкретния случай обаче тази промяна ще увеличи броя на хората, които ще се възползват от предвидената в чл.27 от Закона за меценатството възможност за ползване на „ данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения”. Предоставянето на подобни облекчения води до усложняване на данъчната система и до възможност за манипулации с цел избягване на данъчно облагане. Освен това администрирането на тези облекчения по закона за меценатството води до значителни разходи (задължителна проверка при безвъзмездна помощ в размер над 30 000 лева, необходимост от създаване на временни експертно-консултативни комисии), които биват покривани от всички данъкоплатци, независимо от това дали те биха искали да подпомагат творчеството на културните дейци, възползващите се от облекченията по Закона за меценатството.

Съответствие с ЕС: Не е посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разглежда от НС в този си вид.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Внесен на 09.12.2011 от Министерски съвет

Причини: Необходимост от продължаване на реформата в областта на здравеопазването

Цели: Оптимизиране на съществуващите в страната лечебни заведения и планирането им на национално ниво

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта

Резултати: Законопроектът предвижда определени промени, които ще се отразят положително върху конкуренцията на пазара на здравни услуги и ще подобрят обслужването за техните потребители. Утвърждава се принципът, че формата на собственост на лечебните заведения не може да бъде основание за неравнопоставеност между тях,  позволява се на заведенията за специализирана извънболнична медицинска помощ да извършват първична извънболнична медицинска помощ, закриват се заведения, които не са необходими с оглед на факта, че дублират функции, без да осигуряват по-добра услуга (центрове за кожно-венерически заболявания), въвежда се задължение за  предоставяне на информация за дейността на лечебните заведения, които изразходват публични средства.

Същевременно е притеснителна тенденцията към засилване на елемента на централно планиране в системата на здравеопазването. По действащите разпоредби планиране и  разпределение на лечебните заведения се извършва на областно и национално ниво, а занапред се предвижда планиране да се извършва само  на национално ниво чрез националната здравна карта. Предвижда се и ограничение за това кои заведения могат да прилагат високотехнологични методи за диагностика и лечение, като максималният им брой на национално ниво се определя чрез национална здравна карта. Притеснително е, че в ситуация, когато здравната система се нуждае от децентрализация и приватизация на здравни заведения, както и от възможност за конкуренция между различни здравни фондове, законът въвежда засилена централизация при вземането на решения в здравеопазването.

Съответствие с ЕС: Не е посочено в законопроекта

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разглежда от НС в този си вид

 

Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс

Внесен на 09.12.2011 от Анастас Анастасов, Тодор Димитров, Красимир Ципов, Галина Милева, Димитър Лазаров

Причини: Необходимост от хармонизиране на националното с европейското законодателство

Цели: Налагане на административни и наказателни санкции на работодатели, наемащи на работа незаконно пребиваващи граждани на трета държава

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта

Резултати: Налагането на ефективни присъди над работодатели, наемащи незаконно пребиваващи граждани на трети държави (предвиждат се санкции от 1 до 5 години в зависимост от естеството на нарушението) няма да има предвиждания от вносителите на закона ефект, а освен това представлява и твърде висока санкция за разглежданото нарушение. Самата система на недопускане на граждани на страни извън ЕС до трудовия пазар се нуждае от преосмисляне в светлината на демографските тенденции и недостига на квалифицирана работна ръка в определени сектори.

Съответствие с ЕС: Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и

на Съвета от 18  юни 2009  г

Оценка: Законопроектът трябва да се разглежда от НС

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия

Внесен на 12.12.2011 от Министерски съвет

Причини: Преодоляване на противоречия между съществуващата уредба, регулираща търговията с медицински изделия, и принципа за свободно движение на стоки и услуги в рамките на ЕС

Цели: Да могат да търгуват с медицински изделия не само лицата, получили разрешение от Изпълнителната агенция по лекарствата, а също и тези, получили разрешение от сходни органи в държавите-членки на ЕИП и Конфедерация Швейцария

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта

Резултати: Допускането на по-голям брой търговци до пазара на медицински изделия ще доведе до повече конкуренция, което ще подобри ефективността на пазара и ще повиши благосъстоянието на потребителите на този тип изделия. Предвидени са и други положителни промени, например облекчаване на административната процедура, по която се извършват промени в правния статус на търговците на медицински изделия. Редно е обаче да се помисли за пълна либерализация на пазара, която ще доведе до премахване на ненужните бариери пред транзакциите между потребители и производители.

Съответствие с ЕС: Жалба CHAP (2010) 0196, подадена до Европейската комисия

Оценка: Законопроектът трябва да се разгледа от НС.

 

Законопроект за допълнение на Закона за търговския регистър 

Внесен на 14.12.2011 от Юлияна Колева, Фани Христова, Светослав Тончев, Даниела Миткова, Ивайло Тошев, Емил Радев

Причини: Необходимост от отлагане на промяната на режима на достъп до данните в Търговския регистър

Цели: Отлагане на влизането в сила на текстове от Закона за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър, приети на 29.04.2011 година с оглед липсата на техническа готовност за прилагането ми

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта.

Резултати: Отлагането на влизането в сила на промените е по-добрият вариант от това промените да влязат в сила, без технически да е обезпечено функционирането на Търговския регистър. Същевременно обаче цялостната промяна, ограничаваща публичния достъп до информацията в ТР, представлява неблагоприятно развитие, тъй като ограничава възможността както на обикновените граждани, така и на фирмите да се сдобият с информация относно своите бизнес партньори. Проблемите, с които е мотивирано това ограничение (увеличаване на измамите и злоупотребата с информация) биха могли да бъдат решени чрез по-ефективно правораздаване, а не чрез ограничаване на достъпа до информация.

Съответствие с ЕС: Не е посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва да се разглежда от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки 

Внесен на 14.12.2011 от Министерски съвет

Причини:Съгласуване на националното с европейското законодателство

Цели: Координиране на процедурите за възлагане на някои поръчки в областта на отбраната и сигурността

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта

Резултати: Предложените промени създават редица изключения от правилата за обществени поръчки при приложението на закона относно поръчки в сферата на отбраната. Не е задължително процедурата по обществената поръчка да бъде открита, а се допуска тя да бъде ограничена или да се проведе чрез договаряне с обявление. Това, комбинирано с факта, че е възможно ограничаване на достъпа на представители на средствата за масова информация при отваряне на заявленията за участие, създава предпоставки за непрозрачност и възможности за злоупотреби, които не могат да бъдат оправдани с гарантиране сигурността на информацията.

Съответствие с ЕС: Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г

Оценка: Законопроектът трябва да се разглежда от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Внесен на 14.12.2011 от Министерски съвет

Причини: Необходимост от намаляване на заложените в държавния бюджет разходи.

Цели: Разходите за определени ветеринарномедицински дейности да се поемат от лицата, от чиято дейност те произхождат и от която те реализират приходи.

Финансови средства: Ще бъдат спестени около 12 милиона лева от държавния бюджет.

Резултати: Приемането на законопроекта ще облекчи държавния бюджет, като ще намали преразпределението на средства от данъкоплатеца към определени групи от животновъди.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва да се разглежда от НС.

 

*Петър Пенев е стажант в ИПИ.


Свързани публикации.