Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (24 февруари – 1 март 2012)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията

Внесен 24/02/2012 от Мартин Димитров, Кирчо Димитров, Ваньо Шарков, Любомир Иванов, Йордан Бакалов, Цветан Костов (ПС „Синята коалиция”)

Причини:  Уреждане на породените от обществените дебати искания за публичност и прозрачност на допълнителните възнаграждения чрез промени в закона, а не чрез отделни нормативни актове.

Цели: Прозрачност и публичност на получаваните допълнителни възнаграждения от служители на държавната администрация.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Предлаганите промени предоставят възможност за по-широк достъп на заинтересованите страни до въпросната информация.

Съответствие с ЕС : Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва ДА се разгледа от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Внесен 27/02/2012 от Огнян Янакиев (Партия „АТАКА”)

Причини:  Синхронизиране на Закона за устройство на територията с приетата от Народното събрание Национална стратегия за физическото възпитание и спорта 2012-2022.

Цели: Увеличаване на физическата култура на населението.

Финансови средства: Отстъпка от 5% от данък сгради за следващите 3 години за собственици, които извършат реконструкция и осигурят спортни помещения в заварените от този закон сгради.

Резултати: Законопроектът поражда риск от неравно третиране на собствениците на различни по вид сгради. Не са налице основания, които да осигурят изпълнението на целите на законопроекта.

Съответствие с ЕС : Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва се разгледа от НС.

 

Законопроект за подпомагане и развитие на младежта

Внесен 29/02/2012 от Деница Гаджева (Партия „АТАКА”)

Причини:  Синхронизиране на законодателството с Националната стратегия за младежта

Цели: Гарантиране на икономически, социални, организационни и други условия за успешно и ефективно развитие на българската младеж, създаване условия за развитие на работния и интелектуалния потенциал на младите хора в Република България.

Финансови средства: Създаване на фонд „Подпомагане и развитие на българската младеж“, финансиран от държавния бюджет, част от печалбата на фирми с оборот над 10 млн. лв, дарения и други видове доброволни вноски.

Резултати: Неясните и противоречащи цели формулирани в Националната стратегия за младежта в поставят под въпрос очакваните резултати от приемането на законопроекта.

Съответствие с ЕС : Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ ТРЯБВА се разгледа от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Внесен 01/03/2012 от Захари Георгиев (ПС „Коалиция за България”)

Причини:  Пропуск в текущия закон за възможността за използването на тази услуга от хора с увреждания и при спешност.

Цели: Бърза, адекватна реакция на всякакъв тип сигнали за постигане на основната цел на Националната система за спешни повиквания 112

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта. Предполага се, че има известно обновяване на съществуващата материална техника, което ще доведе до разходи за бюджета, но се очаква те да бъдат минимални.

Резултати: Повишаване на ефективността на Националната система за спешни повиквания.

Съответствие с ЕС : Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът ТРЯБВА ДА се разгледа от НС.


Свързани публикации.