Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (10-16 февруари 2012)

Закон допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Внесен на  постъпване 15/02/2012 от ПС „ГЕРБ”

Причини:  Защита на обществения интерес във връзка с изграждането на брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.

Цели: Създаване на възможност за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на рибарски пристанища от общините, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите и специализирани обекти за обслужване на риболовните дейности, финансирани със средства от Европейския съюз и други публични средства.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта. Допълнителни разходи за бюджета ще има при всяко изграждане и поддържане на съоръжения от горепосочения вид.

Резултати: Липсата на ясно дефинирани права на собственост при управлението на публични блага е причина за съответно неглижиране от страна на държавните власи. Законопроектът предвижда подобни съоръжения да бъдат само и единствено публична собственост и в тази връзка забранява по-ефективното им управление, частната инициатива за подобряване на инфраструктурата в сектора, а в крайна сметка и лишаване от европейски средства по изпълнение на ОП „Рибарство”/ ОС3/ мярка 3.3 за частния сектор.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта .

Оценка: Законопроектът НЕ ТРЯБВА се разгледа от НС в този си вид.

 

Законопроект за младежта

Внесен на 10/02/2012 от Министерски съвет

Причини: Създаване на нормативен акт във връзка с провежданата Национална стратегия за младежта и уреждане на обществените отношения в тази сфера.

Цел: Подобряване качеството им на живот и гарантиране на условията за успех на всеки млад човек, преодоляването на основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в страната и регламентиране на отговорностите и координацията между централната и местната власт.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта, но допълнителни разходи за бюджета ще бъдат в немалък размер, имайки предвид обхвата на Националната стратегия за младежта и необходимите за нейното функциониране средства.

Резултати: Неясните и противоречащи цели в горепосочената стратегия поставят под въпрос очакваните резултати от приемането на законопроекта.

Съответствие с ЕС : Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ ТРЯБВА се разгледа от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Внесен на 13/02/2012 от Министерски съвет

Причини: Подобряване на нормативната уредба и създаване на осъвременена институционална среда.

Цел: Усъвършенстване на нормативната уредба при осъществяването на дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на физическите и юридическите лица.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Подобряване на реда за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри с оглед повишаване сигурността на кадастралните данни, прецизиране на реда за поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и за придобиване на правоспособност за извършване на дейности по геодезия и кадастър, увеличаване на ефективността на АГКК и АВ.

Съответствие с ЕС : Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва ДА се разгледа от НС.


Свързани публикации.