Кои общини скоро могат останат без училище

Наличието на училище във всяка община се смята за определящо за нейната жизнеспособност. Причините за това са различни – свикнали сме да мислим, че училището означава деца, бъдеще и перспективи, а липсата му – застаряване, застой и липса на възможности. Образованието е ключова публична услуга с централно място в общинския бюджет, управление и живот. Данните от преброяването през 2021 г. обаче показват, че за последните десет години в почти всички общини в България се наблюдава намаляване на населението, в някои – с над 30%. Това неизменно означава и намаляване на децата в училищна възраст. Как това ще се отрази на предлагането на образователна услуга?

 

През последните години се увеличава броят на общините, в които има само едно училище – от 38 през 2017/2018 учебна година до 44 през последната учебна година. Това са 17% от българските общини. Намаляването на населението е основната, макар и не единствената причина за намаляване на броя на училищата в общините. Друга сериозна причина е финансовият модел, който стимулира по-пълни паралелки и оттам – по-малко на брой и по-„големи“ училища. Това само по себе си не е лошо – по-големите училища в България имат възможност да концентрират и повече ресурс, който да се насочва както към постигане на по-добри резултатите, така и към подобряване на образователната среда за децата[1].

Как са разпределени тези общини на територията на България?

 

Най-много общини с едно училище има в София област, както и в северозападна България. Близостта до София дава възможност на семействата с малки деца да се местят в столицата в търсене на по-добро образование, а в Северозапада демографската криза е най-сериозна. На графиката са представени и онези общини с по едно училище, които обаче са защитени. Механизмът на защитените училища гарантира, че едно училище няма да бъде закрито, ако в близост до него няма друго, предоставящото същата услуга[2]. Това означава, че общините, в които има едно, но защитено, училище, са донякъде предпазени от закриване.

Ако демографската тенденция не се обърне, скоро в България вероятно ще има общини без нито едно училище. Кои са най-застрашени? По наша оценка това са общините Ново село, Сухиндол и Алфатар. В тях има само по едно училище, то не е защитено и в него учат по-малко от 100 ученици. Училищата в Сухиндол (90 ученика) и Ново село (63 ученика) са средни, като през последната учебна година в тях са завършили средно образование общо 11 ученици[3]. Училището в Алфатар е основно и в него се обучават 98 ученици. Бъдещето на тези училища е в риск, особено ако общините нямат финансова възможност да ги дофинансират. А като се има предвид, че това са едни сравнително малки като население общини – според последното преброяване от 2021 г. то е съответно 2000 души в Сухиндол, 2278 души в Алфатар и 2375 души в Ново село, можем да направим допускане, че общината има ограничени възможности да поддържа продължително време значима публична услуга със собствени средства. 

В следващата категория са Брегово, Кула, Ветрино, Хитрино и Летница – отново общини с едно незащитено училище, но учениците в тях са между 100 и 200. За тях ще е от ключово значение как ще се развива мрежата на училищата в съседните общини и ще могат ли да привличат ученици.

За момента този проблем няма видимо измерение или ясно решение, но е добре да помислим на какви критерии следва да отговаря една самоуправляваща се общност и територия – както вече писахме част от общините не отговарят на формалния критерий за население според закона за административно-териториалното устройство. А скоро вероятно ще има и такива, които няма да има на кого да предоставят най-ключовата си публична услуга.

 


[1] https://www.spps.org/cms/lib/MN01910242/Centricity/Domain/10758/school_size_article_national_clearinghouse.pdf https://www.regionalprofiles.bg/bg/news/small-municipalities-achieve-lower-grades/ http://petkoivanov.com/kratak-analiz-na-rezultatite-ot-maturite/

[2] Вж. Постановление № 121 от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране.

[3] По данни на НСИ за завършили средно образование ученици през учебната 2021/2022 г.


Свързани публикации.