Карти: Само в 13 общини има повече деца отколкото възрастни

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

ИПИ публикува две нови карти на „265 истории за икономика”, които показват демографското заместване на населението в различни възрастови групи за 2019 г. Едната карта отнася младите (0-14 г.) към възрастните (65+ г.), а другата – активното население (15-64 г.) към възрастните (65+ г.). Двете карти дават много ясна представа за демографската структура и застаряването на населението по общини в страната.

| ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА |

Първата карта показва отношението на населението във възрастовата група 0-14 години към групата на 65+ години. Стойност от 1 означава, че на всеки възрастен (65+) в дадената община се пада по 1 дете (0-14 г.). По-висока стойност от 1 означава, че децата са повече, а стойност под 1 показва превес на възрастните.

Според данните на НСИ за населението през 2019 г. едва 13 общини в страната са имали положително демографско заместване във въпросните групи и съответно превес на децата над възрастните (65+). Най-добър е показателят в Кайнарджа – 1,76, или почти 18 деца за всеки 10 пенсионер. След това са Николаево (1,49) и Гърмен (1,39). Няма областен център с повече деца спрямо възрастните – най-близо е Сливен с 0,90.  

Обратно, общините с висока степен на застаряване в страната са почти половината – в 110 от тях коефициентът на заместване на групите на възраст между 0-14 г. и 65+ г. е под 0,5, тоест двама или повече хора в пенсионна възраст срещу всяко дете. В някои общини отношението стига до 10 възрастни на едно дете. В големите икономически центрове отношението е по-умерено – между 0,7 и 0,8, но дори и тези стойности не говорят добре за демографската картина.

 

| ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА |

Втората карта разкрива демографската структура на населението в общините чрез отношението между хората в работоспособна (15-64 г.) и тези в пенсионна (65+) възраст. Работоспособното население почти винаги преобладава, но колкото по-нисък е този коефициент, толкова по-застаряло е населението в дадената община. Коефициент от 1 означава, че на всеки един в активна възраст (15-64 г.) се пада по един възрастен (65+). 

Общините, в които има повече възрастни (65+) отколкото хора в трудоспособна възраст през 2019 г. са само 3 – Бойница, Невестино и Макреш. Обратно, по повече от 4 работоспособни на един пенсионер има в 7 общини: Белица, Руен, Козлодуй, Ракитово, Сърница, Кайнарджа и Гърмен.

В повечето общини отношението е между 2 и 3, което говори за влошена демографска структура. Благоевград е областният център с най-добро отношение (3,83) и изпреварва леко столицата. Част от водещите икономически центрове – София, Варна и Пловдив, са в рамките на 3,6-3,8, тоест 4 души в активна възраст на 1 възрастен (65+).


Свързани публикации.