Какво трябва да направят новите управляващи

Вече 20 години Институтът за пазарна икономика се бори активно за развитие на пазарната икономика в България и начините, по които страната може да върви напред и да осигури добър живот на гражданите и благоприятна среда на бизнеса. След началото на кризата нуждата от реформи стана още по-осезаема, а през последния месец достигна размери, които дори принудиха правителството да подаде оставка малко преди изтичането на мандата.

Пред предстоящия служебен кабинет, както и пред бъдещото правителство, ще стои огромната отговорност да направят решителни стъпки към подобряването на ситуацията в страната. За щастие България не е изолирана икономика и управляващите могат да се учат от успешния опит на други държави. Нещо повече, редица международни институции са готови да отпуснат средства и да дадат препоръки за конкретните промени, които трябва да се направят.

Разглеждайки основните доклади на Европейската комисия, Международния валутен фонд и Световната банка, недвусмислено се откроява основният път към просперитета. Мерките са ясни и почти всеки материал в нашия седмичен бюлетин последните години ги разглежда подробно, а именно: поддържане на малка и ефективна администрация, реформи в здравната, пенсионната и образователната системи, разумна политика по доходите, поддържане на стабилна фискална политика, въвеждане на електронно правителство.

Тук са събрани някои от основните препоръки за България.

Европейската комисия, юни 2012 (пълен текст на доклада):

 • Поддържане на стабилна фискална политика. В това число изпълнение на бюджета, както е предвидено, осигуряване на съответствие с разходите, както и готовност за предприемане на допълнителни мерки в случай, че бюджетният сценарий не се осъществява според плана. Ускоряваване на усилията за подобряване на качеството на публичните разходи, по-специално в секторите на образованието и здравеопазването, както и прилагане на цялостна стратегия за спазване на данъчното законодателство за по-нататъшно подобряване на приходите от данъци и борба със сивата икономика. Подобряване на съдържанието на средносрочната бюджетна рамка и качеството на системата на отчитане.
 • Предприемане на мерки за намаляване на рисковете за устойчивостта и подобряване на адекватността на пенсионната система чрез уеднаквяване на пенсионната възраст за мъжете и жените и пълното им осигуряване през целия им стаж. Въвеждане на по-строги критерии и контрол на разпределението на пенсиите за инвалидност.
 • Преразглеждане на минималните осигурителни прагове, така че техният размер да не обезкуражава официалната заетост.
 • Засилване на усилията за подобряване на политиките по заетостта. Предприемане на мерки за намаляване на бедността, подобряване на ефективността на социалните трансфери, достъп до качествени социални услуги за деца и възрастни хора и изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите.
 • Ускоряване на реформата в средното и висшето образование с фокус върху модернизирането на учебните програми, подобряване на обучението на учителите, както и осигуряване на ефективен достъп до образование на групите в неравностойно положение. Подобряване на достъпа до финансиране за стартиращи фирми и малки и средни предприятия, по-специално тези, които участват в иновационни дейности.
 • Подобряване на административния капацитет и реформи към намаляване на бюрокрацията и разходите за спазване на данъчното законодателство. Увеличаване на усвояването на европейските фондове, по-специално в автомобилния и железопътния транспорт и управлението на водите. Подобряване на качеството и независимостта на съдебната система и ускоряване на въвеждането на електронно правителство.
 • Осигуряване на правилното прилагане на законодателството за обществените поръчки. Предотвратяване на нередностите и ефективно прилагане на санкционирането по Закона за обществените поръчки и Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
 • Премахване на пазарните бариери и контрола на цените. Гарантиране на независимост на операторите на преносни и разпределителни системи. Подобряване на електрическите и газови връзки. Повишаване на енергийната ефективност и капацитета за справяне с прекъсванията в доставките.

Международен валутен фонд, декември 2012 (пълен текст на доклада):

 • За по-висок растеж е необходимо 1) увеличаване на усвояването на европейските фондове, особено за инфраструктура; 2) подобряване на бизнес средата, институциите и продуктовите пазари, за да се привлекат чужди инвестиции, които да спомогнат за по-добро образование, обучение и иновации и 3) политиките на трудовия пазар да се насочат към развиването на умения.
 • Необходимо е да се осигури предвидимост на бизнес средата, включително подобряване на процедурите по несъстоятелност, работата на съдебната система и регулирането.
 • Необходимо е да се устои на натиска за общо увеличаване на работните заплати.
 • За да се гарантира устойчивостта на пенсионната система, социалните осигурителни вноски трябва да се насочат към съответните фондове след оптимизация на процедурите по тяхното събиране. Междувременно е добре да се помисли за намаляване на вноските и засилването на управленската структура на задължителните частни пенсионни фондове. Ефективността на разходването на средства може да се подпомогне и от цялостната реформа на системата на здравеопазване, оптимизиране на броя на болниците, насърчаване на първичната медицинска помощ и повишаване на прозрачността в сектора.
 • Обявяването на несъстоятелност със задна дата трябва да бъде забранено.
 • Бъдещите увеличения на работната заплата трябва да зависят от повишаването на производителността, за да се запази конкурентоспособността.
 • Субсидиите и другите нецелеви държавни трансфери трябва да бъдат преразгледани, за да се освободят средства за разходи, ориентирани към растеж. Субсидиите за държавните предприятия постоянно се увеличават във времето, но имат малка възвръщаемост.

Международен валутен фонд, юли 2011 (пълен текст на доклада):

 • Дългосрочната младежка безработица може да се превъзмогне чрез активна координация между висшето и професионалното образование и нуждите на работодателите.
 • Социално-осигурителните вноски трябва да са съвместими с по-гъвкави условия на труд, което ще повиши тяхната събираемост.
 • Необходимо е въвеждането на универсална интернет-базирана система, което ще свие разходите по спазване на регулаторните изисквания, ще увеличи прозрачността и ще намали корупцията.
 • Принудителното изпълнение на договорите на всички нива ще се улесни чрез опростяване на правилата, обучение на общинската администрация и съдебна реформа.
 • Намаляването на пречките пред усвояването на средства от европейските фондове е от особена важност за подобряването на обхвата и качеството на инфраструктурата.
 • Намаляването на безработицата чрез повишаване на качеството на работната сила и увеличаване на усвояването на средства от европейските фондове трябва да са основни приоритети на страната.
 • От особена важност е да се продължи борбата срещу укриването на данъци и осигурителен доход.
 • Нужен е завишен контрол върху разходите, заедно с осъществяване на реформи, което ще позволи по-ефективни харчове, ще увеличи качеството на услугите и ще освободи ресурс за повишаване на образованието и капиталови разходи.
 • Въпреки направените реформи в областта на обществените поръчки при лекарствата и изясняването на отговорностите в Министерството на здравеопазването и здравната каса, в здравеопазването все още има редица слабости. Нужно е да се оптимизира болничният сектор и да се подобрят информационните системи, така че реформите да спомогнат за по-голям достъп и по-добри резултати в здравеопазването. 
 • След оптимизирането и съкращаването на централната администрация от средата на 2009 година и разгръщането на възможността за заплащане според резултатите се очаква да се привлекат по-квалифицирани кадри, без да се увеличават общите разходи за заплати. Тези стъпки към по-малка и ефективна администрация трябва да се направят при всички разпоредители с бюджетни средства и по-специално в общините.
 • Нужни са още много усилия, за да се намали дефицитът в пенсионната система, особено големият скок, който се очаква след 2016 година, включително чрез увеличаването на възрастта за пенсиониране и осигурителния стаж в съответствие с очакваното нарастване на продължителността на живота.
 • БВП може да се увеличи с допълнителни 4% чрез: 1)  увеличаване на възрастта за пенсиониране до 66 години и свързването ѝ с очакваната продължителността на живота; 2) намаляване на темпа на нарастване при индексацията на пенсиите; 3) повишаване на вноските във втория стълб и 4)  намаляване на различията при възрастта за пенсиониране между различните професии. Допълнителни реформи за премахване на ограниченията пред инвестициите и развитие на анюитетните вноски ще увеличат възвръщаемостта на пенсионните спестявания във втория и третия стълб.

Международен валутен фонд, юни 2010 (пълен текст на доклада):

 • От особена важност са силните правна и институционална рамки при преструктурирането на компаниите и техните дългове и процедурите по несъстоятелност.
 • Осигуряването на стабилност на пенсионната система изисква спешни мерки – комбинация от забавяне на увеличаването на пенсиите през следващите години, корекция на параметрите на пенсионната система, включително увеличаване на възрастта за пенсиониране и минималния стаж, решаване на проблема с нереалното осигуряване на по-нисък доход, както и преразглеждане на параметрите, които правят системата неефективна, в това число слабостите при управлението на пенсиите за инвалидност.
 • Отстраняване на нарушенията в здравната система.
 • Рационализацията на публичната администрация и постигане на нейната ефективност и ефикасност, включително чрез подобряване на усвояването на европейските фондове, ще освободи средства, които биха могли да се насочат в други области.
 • Подновяването на процеса на приватизация не само ще увеличи ролята на частния сектор, но и ще освободи ресурси, които могат да се използват за попълване на фискалния резерв.
 • Намаляването на административната тежест върху бизнеса и улесняването на откриването и закриването на фирми е ключът към увеличаването на конкурентоспособността и производителността и развитието на икономика, базирана на знанието.
 • Необходими са по-нататъшни реформи за осъвременяване на процедурите по несъстоятелност, разширяване на регулаторната реформа на общинско ниво, рационализиране на режимите на разрешителните за строеж, принудителното изпълнение на договорите и намаляване на разходите за външна търговия.
 • Осъществяване на структурните реформи в областта на енергетиката и селското стопанство.

Свързани публикации.