Какво ще правим с дуалното образование

Седмицата 20-24 ноември е определена за Европейска седмица на професионалните умения. Подобно на всички страни членки България също се включва в серията от събития с организираните от Министерството на образованието серия от конференции. Основната цел е популяризирането и повишаването на привлекателността на професионалното образование и обучение (ПОО) и подкрепа на партньорствата между бизнеса и институциите, предлагащи ПОО.

За професионалното обучение в България моментът е повратен.

Първо, професионалното образование продължава да губи привлекателност – за последните 5 години учащите в професионалните училища намаляват с 10% при 4% намаление на учащите в основните и средните общообразователни училища (основно заради демографските тенденции в страната).

Второ, дуалното образование от скоро започна да се внедрява в България като привлекателен и ефективен начин за професионално обучение. Основната част от дуалните ученици в момента са по трите чужди проекта (швейцарски, немски и австрийски към съответните чужди търговски камари), които показват, че въвеждането на широко дуално образование е възможно. Най-големият от трите проекта, Домино по Швейцарско-българската програма за сътрудничество, започва с 2 училища и 5 фирми през 2015 г., а към момента обучава над 800 ученика от 32 училища в 19 български града и в 170 фирми, от които 80% са български.

Трето, Министерството на образованието сериозно се е заело с подготовката за широко въвеждане на дуалното образование, въпреки че все още е в начален етап. Разработваната Концепция за развитие на професионалното образование и обучение включва като основна цел прилагането на дуалното образование да е една от основните цели, а усилията на дирекцията на професионално образование по събиране на мнения и добри практики са похвални.

На организираните тази седмица конференции всички заинтересовани страни (управляващи, училища, бизнеси, експерти, ученици, родители) дадоха ясни индикации, че дуалното обучение е от огромно значение за ефективното професионално образование и повсеместното му прилагане не трябва повече да бъде отлагано. Обсъдиха се и няколко ключови елемента[1], които биха могли още повече да засилят положителния ефект от професионалното образование и дуалното обучение:

 

  • Кариерно ориентиране. В момента и учениците, и техните родители са демотивирани от липсата на ясна представа за възможната реализация и ползата от професионалното образование. Още повече, че професионалното образование губи все повече ученици, а представите за него обикновено са свързани с непрестижен и нископлатен труд. Кариерното ориентиране би трябвало да влезе като практика още при привличането на ученици за кандидатстване в професионалните училища, а в последствие (при започването на професионално обучение) би могло дори да бъде отделен учебен предмет в първия и последния клас на професионалното образование, а редовните срещи с бизнеса биха повишили привлекателността на специалностите. Нещо повече, кариерното ориентиране, ведно с прилагането на дуалната форма на обучение, могат да съдействат за намаляване на отпадането от образователната система, привличане на по-добри ученици, намаляване на младежката безработица, повишаване на икономическата активност и доходите в домакинствата.
  • Гъвкавост на образованието. За да може професионалното образование по-ефективно да изпълнява ролята си на мост между образователната система и пазара на труда, трябва обучението да осигурява образование за заетост, а не за конкретно работно място. В момента в професионалните паралелки специализацията обикновено е много тясна, а специалните предмети започват още от началните класове на подготовката. Ако учениците се приемат по професионални направления, а на по-късен етап (в 10-ти клас, например) избират специалността си, това би довело до по-голямата им гъвкавост и повече възможности за заетост, както и би приближило специалностите и броя на учениците в тях до актуалната ситуация на пазара на труда в момента на завършването.   
  • Чужд език и информационни технологии. В момента изучаването на чужд език и информационни технологии в професионалните училища в страната не е силно застъпено. В същото време развитието на индустрията и новите технологии в икономическите дейности, където основно са заети хората с професионална квалификация, все повече изисква владеене на поне един чужд език, умения за работа с компютър и техническа грамотност.
  • Връзката училище-бизнес. Прилагането на дуалното образование изисква силна връзка между професионалните училища и предприятията в района им. За изграждането на по-тесни, по-лесни и по-чести партньорства между тях могат да помогнат по-голямото ангажиране на местните власти при прилагането на дуалното образование, привличане на преподаватели, които идват от бизнеса, поддържане на Регистри на работодателите, които участват в дуално обучение.

По всичко личи, че намеренията са добри и има политическа воля и подкрепа от всички заинтересовани страни за истинско дуално образование в България. Остава да видим какво ще стане с изпълнението и колко време ще отнеме. 

 


[1] Вече сме писали множество пъти за основните проблеми и възможности пред професионалното образование в България – най-обхватно в изследването „Професионално образование и заетост”, 2015


Свързани публикации.