Как Сърбия улесни навлизането на нови фирми на пазара?*

Клубът на реформаторите е инициатива на Световната банка, в която вземат участие всички държави показали значителен напредък в една от съставните категории на индекса на Световната банка – Doing Business.

В няколко последователни броя на бюлетина ще Ви представим, накратко, отделни положителни (практически) примера на страни отбелязали значително развитие в някои от подобластите на индекса.

От десетилетия започването на нов бизнес в Сърбия е съпътстващо с огромни бюрократични пречки и неясни правила. Някои от значителните проблеми пред бизнеса бяха:

  • задължителното изискване за минимално изискуем капитал в размер на 5 000$ – за основаване на дружество с ограничена отговорност;
  • силно бюрократизирана процедура, изразяваща се в задължителна проверка, от страна на съответните държавни органи на фирмата преди започване на дейност и проверка на цялата документация (лист по лист) на нововъзникващата фирма от страна на съда. Което, от една страна е отнемало страшно много време, а от друга е инкубатор на корупция;
  • цели шестнайсет съда и сто тридесет и една общински администрации са се занимавали с регистрационния процес на всяка една ново възникваща фирма. Съществуващата практиката е била толкова противоречива и объркана, че дори съдиите в един и същи съд са изисквали различни по вид документи от бъдещите предприемачи за регистрация на фирмата им.

След редица доклади и работни срещи между представители на правителството и международни институции, в които ясно се очертават основните проблеми пред бизнеса, сръбските управляващи взимат политическото решение за преминаване към радикални реформи в областта на процедурите за стартиране на бизнес в страната.

Какви са реформите?

След взетото решение правителството сформира работна група занимаваща се с проблемите на дерегулирането, която в последствие се превръща в Съвет за регулативни реформи. Той се занимава със създаването на специален закон за регистрацията на фирми и закон за въвеждане на специален регистър на фирмите, както и последващото им успешно въвеждане в практиката. Освен това, съветът извършва непрекъснат мониторинг и анализ, както на съществуващите закони, така и на нововъзникващите законови инициативи от страна на правителството и парламента.

По своята същност реформата има два основни елемента. Първият се изразява в радикална промяна на законодателната база, а вторият в създаването на нова, ефективно действаща, система на регистрация на фирмите. Общо са били приети три нови закона – Закон за агенция, отговаряща за регистъра на фирми, Закон за регистрацията на фирми и специален корпоративен закон. Първите два закона създават специална агенция за регистрация на фирми и радикално променят процедурата касаеща стартирането на нов бизнес. Те също така изваждат администрирането на целия процес от съдилищата и общинските администрации към новосъздадената агенция. Използвайки опита на Ирландия, сръбското правителство създава една централизирана и достъпна през интернет система за регистрация водеща до огромно улеснение и прозрачност на целия регистрационен процес. В момента всеки човек може да влезе в интернет страницата на новосъздадената Агенция за регистрация и да провери, само за няколко минути, дали дадена фирма съществува, какъв е нейният адрес, кое е материално отговорното й лице и изобщо цялата информация, за която преди е трябвало да се разхожда по десетки институции.

Друга много важна промяна е законовото въвеждане на краен срок за регистрация на нова фирма в размер на пет работни дни. При предоставена и изрядно попълнена документация от страна на предприемача и като последствие агенцията не е излязла с официално решение в рамките на пет работни дни, то подателят е в законовото си право да започне дейността си, тоест въведено е правилото на т.нар. мълчаливо съгласие. Това наистина е много важна стъпка, тъй като според предишното законодателство, регулиращо процеса на стартиране на бизнес, ако нямаш официален отговор от страна на оторизираната държавна структура, то това се счита за отказ.

Всичко това важи и за корпоративния закон. В допълнение към това са направени и промени по отношение на минималния изискван капитал за създаване на дружество с ограничена отговорност – от 5 000$ на 500$.

Цената на реформите

Промените в законодателната база са направени изцяло от местни експерти в областта, като са използвани ресурси от международни организации. Инициативата за радикални реформи на сръбското правителство е финансирана от шведската Международна агенция за развитие в размер на 1.4 млн. долара, 150 хил. долара от USAID, предназначени за техническо оборудване, а Световната банка дава своя принос чрез специален заем и редица консултации в процеса на работа. Не на последно място се нарежда и направеното специално дарение на специфичен софтуер (необходим за обработка на информацията) от страна на американската компания Майкрософт. Общата стойност на реформите се оценява на около 2.3 млн. долара, като задължително трябва да се отбележи, че само две години след създаването на агенцията за регистър на фирми тя започва да се финансира самостоятелно.

Ефектите

Положителните ефекти от направените реформи излизат наяве в много кратки срокове. Ето и някои от тях:

  • Времето, необходимо за стартиране на бизнес, се съкращава от 51 дни през 2004 година до 18 дни през 2005 година;
  • Етапите и изискуемата документация за регистрация се редуцират до минимум
  • Възможност за попълване на документите по регистрацията онлайн и получаване на обратна връзка с администрацията (транзакция);
  • Съкращаване до минимум на контакта на бизнеса със служителите, което води до драстично намаляване на корупционните практики;
  • През първата година на работа Агенцията за бизнес регистрация регистрира почти 11 000 нови фирми, което е с 70% повече от предходната година;
  • Към началото на 2007 година новорегистрираните фирми са повече от два пъти повече отколкото през 2005 година.

* Статията е написана на базата на изследване публикувано на страницата на Reformers club към Световната банка.


Свързани публикации.