Как се помага на хората с увреждания във Великобритания

Характерните за родната ни действителност злоупотреби с инвалидни пенсии се дължат както на структурните недостатъци на социалната ни система, така и на неефективния метод за определяне на степента на инвалидност. Тук накратко ще ви представим един малко по-различен подход към подпомагането на хората с увреждания и тяхната интеграция на пазара на труда. А именно, става дума за т. нар. програма за „Отпускане на помощи за заетост и подкрепа” (Employment Support Allowance), която беше въведена през 2008 г., на мястото на старата система за отпускане на помощи за хора с увреждания във Великобритания.

 

Какво представлява ESA?

ESA предоставя финансова подкрепа на хора, които не могат да работят поради здравословни причини или физическо увреждане. През 2008 г., хората с увреждания, които получаваха помощи от британското правителство по старата система, автоматично бяха прехвърлени към ESA, но тяхното право да получават подобни помощи в момента е в процес на преоценяване в рамките на специална национална програма, която се очаква да продължи до 2014 г.

Един от водещите принципи, на които се основава програмата, е очакването че хората, които се включват в нея, се подготвят да стъпят или да се завърнат на пазара на труда. За целта, по-голямата част от лицата, които биват одобрени да получават помощта, се пренасочват към специални групи, които имат за цел да развият техните трудови навици и умения. Хората, които се включат в тези групи (т.нар. Work-Related Activity Group, WRAG), получават допълнително по 26,75 лири на седмица, като допълнение към базовата помощ от 67,50 лири седмично.

Друга ключова характеристика на ESA е, че по време на одобрителния процес, се оценява не степента на инвалидност, а степента на работоспособност на лицето. В допълнение към това през последните три години бяха въведени завишени критерии за отпускането на съответните помощи.

На лицата, които получават помощи за заетост и подкрепа, се назначава личен трудов съветник, който в поредица от интервюта и срещи помага на лицето да набележи и формулира конкретни стъпки, които да му помогнат да се ориентира на пазара на труда. При отказ от посещаване на планираните интервюта, лицата може да изгубят първо 50%, а впоследствие и цялата добавка, която получават за участието си в WARG.

 

Злоупотреби по време на криза

Едва ли е изненадващо, че броят на лицата, които кандидатстват за бенефициенти по програмите за социално подпомагане, се увеличава рязко в периоди на икономически сътресения. Много от тях се обръщат към системата за социално подпомагане именно с цел да си осигурят поне минимални средства за справянето със своите финансови предизвикателства, без в действителност да могат да бъдат окачествени като работоспособни.

Особено показателни в това отношение са резултатите от проведеното през тази година проучване на причините за неуспешния опит за получаване на помощи от страна на отхвърлените или доброволно отказали се от участие в програмата лица. Изследването е проведено по поръчка на Департамента по труда и пенсиите на Великобритания. Много от интервюираните по време на проучването посочват чувствителното намаляване на доходите им като основна причина да се обърнат към програмата. Това е видно и от приложената таблица, която показва, че 47% от лицата, които по свое усмотрение са оттеглили своята молба за получаване на помощи по ESA, са се върнали на старата си работа или са започнали нова такава.

 

Какво правят лицата, чиято молба за получаване на помощи по ESA е били отхвърлена или изтеглена от самите тях?*

 

Работоспособни

Оттеглена молба

Общо

Включили се в друга програма/получили друг вид помощ

48%

38%

43%

Върнали се на старата си работа

10%

24%

17%

Започнали нова работа/Станали самонаети лица

18%

23%

20%

Друго

25%

14%

20%

*сборът до 100% е по колони (разминаване под/над 100 се дължи на закръгляване)

Източник: Unsuccessful Employment and Support Allowance claims – qualitative research (2011)

 

От общата статистика е видно също, че едва 43% от лицата, чиято молба за получаване на помощи по ESA е била отхвърлена, се включват в друг вид програма – т.е. по-голямата част от тях (57%) са намерили начин да се справят с проблемите си сами или са потърсили алтернативен начин за тяхното решаване, от кандидатстването за друга социална помощ. От значение е също, че голяма част от хората, които все пак са продължили да се уповават на държавната система, са се насочили към т.нар. Jobseeker’s Allowance (JSA), която представлява временна помощ, отпускана на хора, които активно търсят работа.


Свързани публикации.