Изпълнението на бюджета през 2007 г.

Министерството на финансите оповести предварителните данни за изпълнението на консолидирания бюджет през 2007 г. Приходите достигат над 24 млрд. лв., разходите – почти 21.4 млрд. лв., а излишъкът е 2 111.6 млн. лв.

Общите приходи в бюджета нарастват с 20.2% спрямо 2006 г., което е далеч от заложената стойност при съставянето на бюджета – според Доклада по Закона за държавния бюджет 2007 г. – очакваните приходи за годината са 21.3 млрд. лв. Следователно преизпълнението им е над 2.7 млрд. лв. Причините за това развитие трябва да се търсят както в консервативната прогноза, която беше направена поради членството на страната в Европейския съюз и промените в облагането, които се наложиха, така и в позитивната реакция на данъкоплатците към фискалните стимули. Пример за това беше данъкът върху добавената стойност, който е основен приходоизточник за бюджета. При него се промени режимът на облагане и се въведоха т.нар. вътреобщностна доставка и вътреобщностно придобиване, които замениха съответно износа и вноса от ЕС. На практика това доведе до известно забавяне на постъпленията в бюджета и в началото на годината приходите бяха по-ниски отколкото през 2006 г. След като данъчната администрация и фирмите се приспособиха към новия режим, приходите от ДДС нараснаха и в края на годината растежът им достига 13.3% (или почти 775 млн. лв.). Факторите за това са свързани най-вече с увеличения внос на стоки и услуги. Въпреки нарастването на приходите от ДДС делът им в общите данъчни приходи се понижава през 2007 г. с 1.6 процентни пункта и достига 34.1%.

Значително нарастване на приходите се наблюдава при акцизите (32.7%), което се обуславя най-вече от облагането на допълнителни стоки и услуги, както и на повишение на ставките за някои групи стоки. Най-голям дял от приходите от акцизи имат горивата – 50.9%, следвани от тютюневите изделия – 40.6%, а от спиртните напитки те са 5.4%. Растежът при цигарите се дължи до голяма степен на либерализирането на пазара (от началото на 2007 г. цените на вносните цигари не се определят административно), което позволи понижение на някои цени и разширяване на облагаемата основа. Като цяло приходите от акцизи през 2007 г. достигат 17.2% от данъчните приходи, което е увеличение с 1.9 процентни пункта спрямо предходната година.

При преките данъци също се наблюдава динамично развитие, като приходите от корпоративните данъци значително превишават заложените в бюджета – съответно 1 676.6 млн. лв. при предвидени 1 410.7 млн. лв. (преизпъление от 18.8%), докато годишният им растеж е от 39%. Това се случва при понижение на ставката по данъка върху печалбата от началото на 2007 г. от 15 на 10% (тоест с 1/3). Разбира се, тук трябва да се отчете фактът, че част от приходите през 2007 г. се реализират при старата ставка (поради годишното изравняване за предходната година). Въпреки това увеличаването на основата поради излизането на светло на част от печалбите е видимо и по този начин се доказва отново, че хората реагират на понижението на данъчните ставки, като декларират по-близки до действителните си доходи. Като цяло делът на приходите от корпоративни данъци се повишава с 1.3 процентни пункта от общите данъчни приходи и достигат 8.7% от тях.

Развитието при осигуровките също е положително. При тях беше предприето понижение с 3 процентни пункта от началото на месец октомври. Растежът на приходите от осигуровки през първите 9 месеца на годината е 14.5%, докато за цялата годината той е 13.4% (за последните три месеца от годината приходите от осигуровки са се повишили с 10.7%). Тоест забавянето на растежа е значително по-малко отколкото се обуславя от намалената ставка, което е признак, че се е разширила базата за облагане. Факторите за това са повишената заетост в икономиката, нарасналия осигурителен доход и декларирането на по-близки до действителните доходи от труд. Като цяло целът на социално-осигурителните вноски от общите данъчни приходи се понижава през 2007 г. с 1.1 процентни пункта до 25.3%.

Приходите от данъка върху доходите на физическите лица достигат над 1.8 млрд. лв. при заложени 1.446 млрд. лв. или преизпълнение от 25%. Годишният им растеж е 36.5% (484 млн. лв.), което се дължи до голяма степен на нарастването на доходите в страната и минималните промени, които бяха предприети за 2007 г., които се изразяваха в по-висок необлагаем минимум. Като цяло делът им в данъчните приходи се повишава с 1.3 процентни пункта и достига 9.4%.

Общите бюджетни разходи се повишават с 16.9% или почти 3.1 млрд. лв. през 2007 г. Само през месец декември са изхарчени 4 164.9 млн. лв., което е над 7.4% от очаквания брутен вътрешен продукт за годината. За сравнение – бюджетните разходи през годината преди това са били 1 562.9 млн. лв. средно на месец. Тоест само за един месец са осчетоводени разходи, които са над 2.5 пъти по-високи отколкото средните. Тази фискална инжекция ще се отрази върху данните за платежния баланс през месеца и най-вече върху размера на вноса на стоки, който вероятно ще се повиши. Изливането на толкова значителна сума в икономиката за кратко време съвпада с период на засилени потребителски разходи поради празниците, което увеличава ефекта от тях.

Като цяло растежът на разходите е най-висок след въвеждането на валутния борд. Въпреки поддържането на бюджетен излишък от почти 3.8% от очаквания БВП, инфлацията е висока и се съчетава с дефицит по текущата сметка и бърз растеж на заплатите. Съществен фактор за тези развития е нарастването на паричното предлагане в страната. При такива условия обаче политиката на рахлабване на бюджета – макар и временно, не е препоръчителна. Ако е необходимо да се направят някакви разходи, те трябва да се планират по-равномерно и да не се струпват в края на годината.

Най-висок растеж се реализира при бюджетните разходи за заплати и текуща издръжка, които се повишават с над 15% през годината, както и на капиталовите разходи – над 50%. Такова голямо нарастване на капиталовите разходи би трябвало да има позитивен ефект върху икономиката в бъдеще, ако те са продуктивни. Ниската ефективност на публичния сектор в следствие от множество фактори, сред които лошото управление и недостатъчната прозрачност при възлагането на някои обществени поръчки, подсказва, че е възможно част от парите просто да бъдат изхарчени без никаква полза за обществото от това.

Като цяло преразпределението през бюджета, измерено чрез общите приходи, през 2007 г. достига около 43% от БВП при 40.8% през 2006 г. Ако се коригират с помощите, източникът на които са предимно европейските фондове, приходите са около 40.8% от БВП през 2007 г. спрямо 39.5% от БВП през 2006 г. Следователно държавата изземва по-голям дял от доходите на хората, което означава, че се ограничава възможността им да избират самостоятелно за какво да използват генерираните от тях средства. Такава политика е неблагоприятна и намалява възможностите за стопанско развитие. Това може да бъде и една от причините за леко забавяне на реалния растеж през 2007 г. и на потенциала на българската икономика в по-дългосрочен план.

Таблица: Изпълнение на консолидирания бюджет (млн. лв.)

 

2006

2007

промяна

Приходи и помощи

20 023.4

24 063.3

20.2%

Данъчни приходи

16 328.7

19 323.9

18.3%

Разходи

18 267.4

21 356.4

16.9%

Дефицит/излишък

1 756

2 111.6

20.3%

Източник: Министерство на финансите


Свързани публикации.