ИПИ търси старши икономист

 

ИНСТИТУТЪТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (ИПИ)

търси

старши икономист

 

Институтът за пазарна икономика е сред водещите мозъчни тръстове в България с 28-годишна история. Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят.

ИПИ търси старши икономист. Идеалният кандидат е силно мотивиран човек, който вярва, че намесата на държавата в личния живот и правенето на бизнес трябва да се ограничи, а публичните политики могат да бъдат по-ефективни, прозрачни и предвидими. Хората избират ИПИ, защото имаме уникален подход и създаваме среда, която насърчава интелектуалното любопитство и отвореност към нови и иновативни идеи.

Търсим кандидати с познания и интерес в една от следните области – енергиен пазар, финансиране и управление на здравеопазването, инфраструктура и публично-частни партньорства, но бихме се срещнали с всеки, който счита, че бързо може да навлезе в някоя от тях.

 

Изисквания

 • Висше икономическо образование (магистър или по-висока степен);
 • Минимум 3 години опит в областта на икономическите анализи;
 • Споделяне на ценностите за свободен пазар, конкуренция и ограничена държава;
 • Много добро познаване на състоянието и предизвикателствата пред българската икономика;
 • Много добро познаване на икономическата теория и опит в приложението на статистически и иконометрични техники/софтуер;
 • Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо;
 • Аналитично и логическо мислене.

 

Описание на длъжността

 • Изготвяне на икономически анализи с разнообразен фокус;
 • Анализиране на влиянието на конкретни публични политики върху бизнес средата и отделния човек, изготвяне на становища;
 • Участие в застъпнически кампании, работа с медии и партньори;
 • Управление на проекти;
 • Участие в подготовката на публикации и в изследователската дейност на ИПИ.

 

Предлагаме

 • Много добро заплащане, съобразено с опита и образованието
 • Работа по разнообразни теми
 • Възможност за тясна специализация в няколко тематични области през част от работното време
 • Участие в обучения

 

Необходими документи

Автобиография и мотивационно писмо (не по-дълго от 300 думи) на български език.

 

Срок за кандидатстване

Кандидатури се приемат до 12 юли 2021 г. на вниманието на г-жа Весела Добринова – [email protected].Свързани публикации.