Инвестициите в общините: противоположни тенденции в хода на кризата

Влиянието на икономическата криза от 2020 г. върху инвестиционната дейност на нефинансовите предприятия е далеч от еднозначно, като в различните части на страната – понякога дори в рамките на един и същи икономически център – се наблюдават срещуположни тенденции. В много общини (общо 155) в годината на пандемия има спад в разходите за придобиване на дълготрайни материални активи от фирмите спрямо предишната година. Въпреки това в страната като цяло има дори леко повишение на разходите за ДМА, но то е движено най-вече от положителната динамика на София, където има ръст от 41% на годишна база. Това развитие отразява най-вече значителния ръст на жилищното строителство в столицата, където през целия период след свиването на най-строгите ограничителни мерки има силно повишено търсене на недвижими имоти.

Най-видимото струпване на общини със значителен спад на инвестиционните разходи на фирмите е край Габрово и Велико Търново, както и в региона около Сливен и Ямбол. Прави впечатление, че свиване на разходите за ДМА има не толкова в туристическите райони на страната, колкото в тези с икономика, фокусирана в преработващата промишленост. Това най-вероятно отразява реакцията на фирмите към повишената икономическа несигурност през 2020 г. В номинално изражение най-голям ръст на инвестициите има в столицата (над 2,9 милиарда лева повече спрямо 2019 г.) и Ботевград (112 милиона лева), най-значителен спад – в Пловдив (-192 милиона лева) и Варна (-110 милиона лева), като и в двете общини най-значително свиване има в търговията, транспорта и туризма.

Карта 1: Промяна в разходите за придобиване на ДМА на нефинансовите предприятия между 2019 и 2020 г., %, НСИ

 

Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/209

Най-високи през 2020 г. са разходите за дълготрайни активи в Девня (13,4 хиляди лева на човек от населението) и Раднево (10,9 хиляди лева), където са едни от най-големите компании у нас и това вероятно са техни инвестиции, планирани преди кризата. Висока остава инвестиционната активност през кризисната година като в столицата (7,8 хиляди лева на човек), но и в широката ѝ индустриална периферия – Елин Пелин (6,8 хиляди лева на човек), Божурище (6,6 хиляди лева на човек) Ботевград (5,4 хиляди лева на човек). В повечето общини обаче разходите на фирмите за ДМА са относително ниски – в 208 от тях те са под 2000 лева на човек, а в 133 – под 1000. Като абсолютна стойност най-високи са този тип инвестиции в София (10,3 милиарда лева), Пловдив (1,3 милиарда лева) и Варна (698 милиона лева), а с общ обем на разходите за ДМА над 100 милиона лева са 20 общини.

Карта 2: Разходи за придобиване на ДМА на нефинансовите предприятия на човек от населението, 2020 г., лева, НСИ

 

Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/208 


Свързани публикации.