Инициативата на президента на Грузия: „Закон за икономическата свобода““ *“

Преди месец и половина (06 октомври 2009), грузинският президент представи пред депутатите идеята си за нов Закон за икономическа свобода, който да направи Грузия просперираща и богата страна.

Той вече е внесен за разглеждане. Ние смятаме, че България има нужда от такъв закон и затова преведохме проекта за всеки, който се интересува.Убедени сме, че това е правилният път за ограничаване на намесата на политиците в живота на гражданите и съсредоточаване върху политики, които ще доведат до по-висока икономическа свобода.

Член 1. Конституцията на Грузия (Обн., ДВ, 1995, # 31-33, чл. 668) се изменя, както следва:

1. Член 93 се добавя с точка 9, както следва:

"9. За да се гарантира стабилен дългосрочен икономически растеж, макроикономическите параметри и основните принципи на икономическата политика се определят с Основния закон на Грузия.

2. Член 94 се добавя с точка 4, както следва:

"4. Въвеждане и увеличаване на общата данъчна тежест, както и добавянето или разширението на обектите на данъчно облагане, е възможно само чрез референдум, инициативата за обявяване на който може да бъде упражнено от президента на Грузия. "

Член 2. Този закон влиза в сила след публикуването му.

Михаил Саакашвили

Президент на Грузия

Основен закон НА ГРУЗИЯ

За икономическа свобода, възможности и достойнство

(проект)

Гражданите на Грузия ще дадат гаранции и дефинират основни принципи на икономическата политика за икономически права и свободата на сегашните и бъдещите поколения, съгласно Конституцията на Грузия и на този закон. Икономическите права и свободата са неразделна част от общоприети човешки права и свободи. Ограничаването на тези права и свободи е възможно само с Конституцията на Грузия и в рамките на правилата, обнародвани в този закон. Държавата гарантира икономическите права и свобода, което трябва да бъде основата за общественото развитие, благополучието на обществото и дългосрочния растеж на икономиката. Този закон определя основните принципи на икономическата политика, която поставя основата на повече икономически възможности и достоен живот. Свобода, възможности и достойнство са основните принципи на икономическата политика и имат следните значения:

а. Свободата се изразява в малкия мащаб на намеса от страна на правителство, отговорна макроикономическа политика, ниски данъчни ставки, защита от държавни интервенции и бюрократичен произвол;

Б. Възможността се основава на законността, свобода на труда и високо качество на образованието, с цел да бъде постигната висока социална мобилност на отделния индивид

C. Достойнството е гарантирано чрез държавна подкрепа въз основа на оценка на възможностите, насочени към тези, които не могат да се възползват адекватно от свободата и възможностите.

Принципите на този закон се основават и на европейските ценности и стремежи, проявяващи се в свободното движение на стоки, хора услуги и капитал и са насочени към икономическа интеграция на Грузия в това пространство.

Чл. 1. Гаранции за права и свободи

1. Осигурени и гарантирани за всички са:

а) вземането на решения за въвеждане и/или увеличаване на данъците;

б) неограничени икономически и предприемачески дейности;

в) свобода на волята в трудовите отношения;

г) свободно движение на пари;

д) свобода на определяне на цените;

е) свободната търговия;

ж) права на собственост и тяхната неприкосновеност.

2. Данъци и/или вземания от държавата и местните бюджети на Грузия се записват в пълен размер и по този начин се предоставя достъп на гражданите до информацията за разходването на събраните данъци и/или вземания.

Чл. 2. Права на грузински граждани да ограничат данъчната тежест

1. От датата на влизане в сила на този закон:

А) нови национални данъци могат да бъдат въвеждани само чрез референдум;

Б) увеличаване на нивото на националните данъци може да се извърши само чрез референдум;

В) промени в данъците върху доходите и печалбата са забранени, ако те ще се прилагат за данъкоплатците по диференциран начин;

Г) разширяване на цялостната текуща данъчна основа и добавяне на нови данъчни обекти може да се извърши единствено чрез референдум;

Д) инициатива за обявяване на референдум, както е предвидено в клаузите А, Б и Г на този член може да бъде осъществено само от президента на Грузия.

2. От датата на влизане на този закон, националните данъци, част от Данъчния кодекс на Грузия са както следва:

а) данък върху доходите;

б) данък печалба;

в) данък върху добавената стойност (ДДС);

г) мита;

д) акцизи.

3. Данъците върху собствеността се определят съгласно правилата, определени в Данъчния кодекс на Грузия.

4. Референдум относно въпросите, посочени в точка 1 на този член се провежда в съответствие със закона за Грузия за референдум.

5. Забранено е да се провежда референдум за въвеждането на прогресивни данъци.

6. Разпоредбите, приети в точка 1 на този член не се прилагат по отношение на акцизите.

Чл.3. Определяне на граници на макроикономическите параметри

1. За да се гарантира общественото благосъстояние чрез дългосрочен и стабилен икономически растеж и да се улесни предаването на страната с намалени финансови задължения за управление на бъдещите поколения, следните тавани на макроикономическите параметри се определят:

A. Разходи в консолидирания бюджет към БВП – не по-високо от 30%;

Б. Размер на консолидирания бюджетен дефицит към БВП – не повече от 3%;

В. Размер на държавния дълг към БВП – не повече от 60%.

2. Не е позволено да се приема бюджет от Парламента на Грузия ако са превишени таваните, определени в точка 1 на този член.

3. Ако горните граници, определени в клауза 1А и / или 1Б са нарушени, правителството е длъжно да разработи и представи за одобрение от парламента на Грузия план за връщане към границите, определени в точка 1 на този член в следващите три години.

4. Парламентът на Грузия одобрява плана, представен от правителството при условие, че изискванията на точка 3 от настоящия член, са изпълнени.

5. Планът по точка 3 трябва да включва задължително намаляване на бюджета, предвиден за годината, непосредствено следваща годината на нарушаване на ограниченията с нива в рамките на горните граници, предвидени в клаузите 1.A и 1Б на този член.

6. Изготвянето на бюджета на държавата, автономните републики и органите на местно самоуправление се осъществява в съответствие с целите и задачите на програмите.

Чл. 4. Принципи, основани на универсалния характер на Бюджета

1. Управлението на данъците, събрани от държавата и местните бюджети на Грузия е основано на универсалния принцип, който предполага следното:

а. Всички приходи на държавата и местните бюджети трябва да бъдат насочени към финансиране на бюджетните разходи, включително приходите на бюджетните организации, които са насочени към финансиране на съответните разходи на приложимите бюджети;

б. Не е позволено да се определя със закон точното харчене на определени приходи за извършването на точно определени разходи, с изключение на приходите, получени въз основа на споразумения с международните финансови институции (МФИ).

Чл. 5. Свобода на труда

1. Трудовият договор е резултат на свободно изразяване на воля от равноправни страни.

2. Всякакъв вид натиск върху свободното изразяване на волята на един служител и/или работодател или ограничаването на това право е забранено, освен при изрично определени условия на международни конвенции, ратифицирани от Грузия и/или случаите, предвидени в грузинското законодателство, действащо към датата на настоящия закон.

3. Служителите и/или работодателят имат право да защитят своите собствени права, както индивидуално, така и колективно и е забранено да се ограничава това право.

4. Служителите и/или работодателят имат право да защитават собствените си права, както директно, така и чрез представител.

5. Не е разрешено под силата на грузинското законодателство да се предоставят приоритетни права, които да защитават работниците и служителите и/или правата на работодателя за даден индивид или група от хора.

6. Дискриминацията е забранена в трудовите отношения, включително в случаите на наемане и прекратяване на трудовите правоотношения, също така на базата на членство на всички групи (асоциации).

7. Работниците и работодателите трябва да сами да решават кое физическо или юридическо лице и/или съюз да представлява техните интереси и ограничаването на това право не е позволено.

Чл. 6. Свободно движение на капитали

1. Не е позволено да се ограничава свободното движение на капитали.

2. Не е позволено да се ограничава свободата на местни и/или чуждестранни лица по отношение на обмяна на валута, откриване на всякакъв вид банкови сметки, както финансово движение в тях.

3. Всяко лице има неограничено право да изнася/внася своите пари.

4. Движението на капитали е свободно в Грузия, при условие че не е свързано с криминални действия.

Чл. 7. Забрана на ограниченията по отношение на свободата на икономическите дейности и разширяване на регулираните сфери

1. Видове лицензи и разрешителни, действащи към момента в Грузия, заедно с приложимите задължения, които предполагат прилагане на свързан лиценз или разрешителни режими на всяка икономическа дейност, не трябва да надвишават общия брой на лицензи и разрешителни, съществуващи по силата на законодателство на Грузия към датата на изпълнение на този закон.

2. Ако броят на ограниченията по точка 1 на този член е равен на общия брой на лицензи и разрешителни, предвидени от грузинското законодателство към датата на прилагане на този закон, то нови лицензи и/или разрешения могат да се въвеждат само ако се отмени действащ лиценз/режим, а инициаторът трябва да обоснове кой лиценз и/или разрешително трябва да бъде премахнато, за да го замени с ново.

3. От датата на прилагането на този закон е забранено да се разширява обхватът и/или условията за затягане на съществуващите лицензи и/или разрешения.

4. Забранено е да се въвежда задължение, което предвижда прилагането на лиценз или разрешителен режим за всеки вид стопанска дейност или действие, а ако такива съществуват към датата на приемане на настоящия закон, то те трябва или да се превърне в лиценз/разрешително или да бъде премахнати.

5. Във всички подобни случаи правителството на Грузия трябва да представи на Парламента списък на видовете лицензи и разрешителни, заедно с такива ограничения върху всяка икономическа дейност или действие.

6. В случаите, когато броят на лицензите, разрешителни и други видове ограничения, представени в списъка, надвишава броя, предвиден в член 7.1 на този закон, правителството трябва да разработи пакет от законодателни промени, за да бъдат одобрени от парламента с цел да бъдат спазени разпоредбите, посочени в член 7.4 от настоящия закон.

7. Забранено е  публичните институции да определят цените/тарифите за всякакъв вид стоки и услуги и да упражняват контрол над тях.

8. Забранено е да се създава/съществува такъв национален независим регулиращ орган, чиято компетенция включва установяване цена и/или определяне на тарифа над стоки и услуги, с изключение на настоящия обхват на компетенциите, определени за съществуващите регулаторни органи от датата на прилагане на този закон.

9. Забранено е на държавата да притежава собственост върху акции на търговска банка и/или дялово участие в други финансови институции.

10. Ако държавата е придобила право съгласно точка 7 от настоящия член, тя е длъжен да го прехвърлите в рамките на една година.

Чл. 8. Ограничаване на икономическата свобода и контрол на публичните разходи в законодателния процес

Не е позволено да се приемат/гласуват нормативни актове, регулиращи предприемачески дейности, които не са разходо-ефективно и които водят до допълнителни разходи, свързани с нормативните изисквания и застрашават развитието на свободното предприемачество и създаването на нови работни места.

1. Предварителната оценка на потенциалното въздействие на законодателните инициативи върху стопанската дейност е насочена към улесняване и подобряване на бизнес климата, идентифициране проекти на нормативни актове, които имат потенциално отрицателното въздействие и предотвратяване на тяхното приемане, заедно с намаляване на заплахата от регулиране на частния сектор и разходите, които съпровождат тази регулация.

2. Предварителна оценка на потенциалното въздействие на законодателните инициативи върху стопанската дейност се извършва със специална методология, която предполага опитен анализ на проектите на нормативни актове, като включва следното:

а. Анализ на разходите – оценка на проекта на нормативен акт за измерване на обема на очакваните бюджетни средства и разходи за неговото прилагане;

б. Анализ на регулаторната тежест – оценка на преките и непреки разходи, направени за съобразяване със закона;

с. Ограничаване на конкуренцията и създаване на условия за конкуренция

3. Предварителната оценка на потенциалното въздействие на законодателните инициативи върху икономическите дейности се състои от първоначален и вторичен експертен анализ.

4. В случай, че първоначалният анализ посочи, че потенциалът за увеличение на регулаторната тежест е висок и/или се ограничава конкуренцията, проектът се подлага на вторичен анализ на въпросите, съгласно точка 2.б. и 2.с. на настоящия член.

5. Ако експертният анализ покаже, че проектът води до допълнителни разходи, вносителят е длъжен да посочи източници на финансиране от държавния бюджет, които ще бъдат използвани за изцяло или частично финансирани на законодателната инициатива.

6. Предварителната оценка на потенциалното въздействие на законодателните инициативи върху икономическите дейности се извършва с оглед на следното:

А) законопроектите, инициирани от правителството трябва задължително да бъдат придружени от подобна оценка по време на обсъждането

Б) нормативните актове, инициирани от парламента трябва да се придружават от становище на правителството под формата на пояснителна записка

Чл. 9. Право на освободена от митнически и технически бариери търговия

1. Ако технически регулации и стандарти на други страни или международни организации, обявени от Грузия, са приложими в едни и същи сектори, паралелно с местни технически регулации и стандарти, заинтересованите страни могат да избират кои да бъдат приложени. Държавата няма право директно или косвено да отдава предпочитание на която и да е техническа регулация и/или стандарт.

2. Ако международни технически регулации са обявени или считани за еквивалентни, административните органи нямат право да разработват никакви местни аналози освен в случаите, когато с цел да се защитят публичните икономически интереси, съответният орган разработва близки технически регулации.

3. Регулациите и стандартите, разглеждани от настоящия член се отнасят до производството на стоки и услуги, включително търговия и транспорт.

Чл. 10. Единна национална система за публична подкрепа

1. Бенефициент на социални, здравни и образователни разходи от държавния бюджет са гражданите, а не институции. Тази подкрепа се предоставя посредством разпределяне на финансови ресурси или материални и/или нематериални форми на условни финансови инструменти.

2. Социалното подпомагане е целево-ориентирано и се базира на оценка на възможностите.

3. Правото на избор се гарантира от гледна точка на предоставящия услугата, финансиран от държавния бюджет.

4. Не се разрешава да се поставят такива условия за финансови инструменти, които под каквато и да е форма дават предимства на някой доставчик на услугата или групи такива доставчици, като по този начин дискриминират други доставчици.

5. Финансовите ресурси, предназначени за директно или финансиране под условие на граждани от държавния бюджет, се организират в единна система за публична подкрепа.

Чл. 11. Отклонение от макроикомическите параметри в изключителни случаи

1. Отклонение от праговете предвидени в чл. 3.1 е възможно при война и/или обявяване на извънредно положение на територията на Грузия.

2. В случаите, заложени в точка 1 от настоящия член бюджетните параметри могат да бъдат върнати в праговете, посочени в чл.3 от настоящия закон в годината на приключване на военните действия и/или извънредно положение, ако икономиката не е в условия на рецесия.

3. Освен в случаите посочени в точка 1 от настоящия член, отклонение от праговете заложени в чл. 3.1ла и/или 3.1.b е разрешено само в условия на икономическа рецесия.

4. За целите на настоящия закон, за икономическа рецесия се приема свиване на БВП през три последователни тримесечия от годината.

5. Не по-късно от три години от неспазване на праговете, заложени в чл. 3.1.а и/или 3.1.b параметрите на консолидирания бюджет се връщат към ограниченията, ако неизпълнението е предизвикано от икономическа рецесия.

6. Средните индикатори на бюджетните параметри през годината, в която ограниченията, заложени в чл. 3.1.a и/или чл. 3.1.b не са спазени, както и през следващите четири години, се прилагат ограниченията заложени в закона, ако неизпълнението е предизвикано от рецесия.

7. В условията на рецесия, ако праговете заложени в чл. 3.1.а и/или чл. 3.1.b  не бъдат изпълнени, правителството на Грузия е задължено да състави план за бюджетните параметри по години за връщане към праговете заложени в чл. 3.1.а и 3.1.b в Закона за бюджета за същата година в съответствие с точка 5 и точка 6 от настоящия член.

Чл. 12. Допълнителни разпоредби

1. В срок от 3 месеца от влизане в сила на настоящия закон, правителството може да внесе в парламента изменения и допълнения към него.

2. В срок от 5 месеца от влизането в сила на настоящия закон, правителството може да разработи методология и експертен анализ на проектозакони, насочени към източниците на изплащане на задълженията. До 5 месеца от датата на прилагането на настоящия закон, правителството на Грузия ще развие методология за разбираем експертен анализ от първа ръка на проектозаконите, за да идентифицира източници на финансиране за нови задължения за разходи, увеличаване на регулаторната тежест и/или ограничение на конкуренцията.

 

 

 

* Преводът е на Здравка Николова, Цветелина Ненова и Александър Ивелинов, стажанти в ИПИ. Оригиналният текст е достъпен ТУК.


Свързани публикации.