Инфографика: Вдигането на осигуровките до 2028 година

Понякога ни е трудно да си представим по какъв точно начин увеличаването на осигурителната тежест оказва влияние върху нашия джоб. Когато става дума за бъдещи увеличения (особено постепенни), упражнението става все по-трудно. Последното предложение* на управляващите за увеличаване на осигурителната тежест предвижда до 2028 г.

  • Размерът на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ да се увеличи с 3,5 процентни пункта (от сегашните 17,8% до 21,3% за масовия случай на работник 3-та категория);
  • Размерът на осигурителните вноски за фонд „Безработица“ да се увеличи с 1 процентен пункт (от сегашните 1% на 2%).

По този начин осигурителната тежест ще се увеличи с общо 4,5 процентни пункта през следващите 12 години, като това ще става постепенно, чрез редуване на 0,5 пр. п. увеличение на вноските за фонд „Пенсии“ с 0,2 пр. п. увеличение на вноските за фонд „Безработица“. През последните 2 години от периода (2027 и 2028 г.) ще има 2 последователни увеличения с по 0,5 пункта на вноската за пенсия.

За повечето работещи в момента общата данъчно-осигурителна тежест през 2015 г. е малко над 33,6%, т.е. около 1/3 от това, което работодателят плаща за да има съответния работник, отива за данък общ доход и различните осигуровки. Последните формално се делят на такива за сметка на работника и съответно – такива за сметка на работодателя, но всъщност и двете се поемат от работодателя с наемането на работника.

Предложенията на управляващите ще вдигнат общата данъчноосигурителна тежест с 2,87 процентни пункта. По този начин от 2028 г. държавата ще лишава работещите от близо 36,5% от разходите, които работодателят прави за тях.

* Първоначално идеята на управляващите беше увеличението да започне още от 2016 г., но в публикувания за обществено обсъждане законопроект за изменение и допълнение на КСО, първото увеличение е записано за 2017 година.

Проектът „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Страница на проекта: www.bednostbg.info 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

http://www.ngogrants.bg/


Свързани публикации.