Инфлация в Централна и Източна Европа

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Европейският офис на Международния център за икономически растеж ( International Center for Economic Growth – ICEG) представи доклад за състоянието на инфлационните процеси в Централна и Източна Европа ( виж). Изследването включва 13 страни, които са разделени в три основни групи, в зависимост от устойчивостта на националната икономика на инфлационни шокове и обхваща периода 1990-2001 г.

1. В първата група са включени страни, чиито икономики според авторите поддържат контролируемо равнище на инфлация, въпреки различни външни шокове и промените в структурата на относителните цени. Тук попадат Литва, Латвия, Естония, Хърватска, Чехия и България (за периода след 1997 г.)

2. Във втората група са включени Унгария, Полша, Словакия и Словения, за които се посочва, че въпреки постигнатата ценова стабилност поддържат нива на инфлация по-високи от първите страни. Тенденцията за тези страни е към намаляване на инфлацията до равнището на първата група в резултат най-вече на рестриктивна монетарна политика.

3. В третата група са включени страни с високи и нестабилни равнища на инфлация, като Румъния, Русия и Украйна. При тях са необходими широко-мащабни мерки за овладяване на инфлационните процеси.

Специално внимание се отделя на ефектите от процеса на присъединяване към ЕС. В тази връзка е посочено, че про-инфлационен фактор с важно значение са разликите в ценовите равнища и доходите между разглежданите страни и Общността. За периода 1992-2000 г. ценовото равнище в страните от първата вълна на присъединяване (Чехия, Унгария, Полша, Словения, Словакия и Естония) нараства между 28,5% и 44,3%. Подобна тенденция се отчита и за останалите страни в процес на присъединяване (България, Латвия, Литва и Румъния), за които средно цените нарастват между 21,6% и 42,1%. Въпреки това разликите в ценовото равнище спрямо ЕС остават значителни, поради което се очаква допълнително нарастване на ценовото равнище в тези страни в резултат на ефекта на конвергенция (изравняване на условията).

Предлагани мерки за създаване на стабилна бизнес среда и ниска инфлация:

1/ Необходимо е поддържането на нисък бюджетен дефицит, което ще даде възможност за провеждане на анти-циклична данъчна политика и устойчивост на външни шокове.

2/ Доизграждане на пазарната среда в тези страни чрез довършване на приватизацията и либерализиране на монополните отрасли, което ще създаде свободна конкуренция и мобилност на пазара на труда.

3/ На правителствата се препоръчва да не увеличават косвените данъци, както и да не предприемат резки промени в държавно администрираните цени.

4/ Необходимо е особено внимание при увеличаването на заплатите в бюджетната сфера. Ако това става за сметка на нарастващ бюджетен дефицит, инфлационният натиск ще нараства.

Средногодишна инфлация (индекс на потребителските цени) в %

1998 1999 2000 2001
България 18,7 2,6 10,3 7,3
Естония 8,1 3,3 4 5,8
Латвия 4,5 2,4 2,6 2,4
Литва 5,1 0,8 0,9 1,5
Полша 11,6 7,2 10,1 5,5
Румъния 59,1 45,8 45,7 34,5
Русия 84,4 36,5 20,2 21,6
Словакия 6,7 10,6 12 7,3
Словения 7,9 6,1 8,9 8,6
Унгария 14,3 10 9,8 9,2
Украйна 20 19 26 12
Хърватска 5,7 4,2 6,2 5
Чехия 10,7 2,1 4,0 4,7

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.