Имаме ли нужда от по-скъпо счетоводство?

Хазарос Четинян*

 

Съставители и одитори на отчети

Годишните финансови отчети на всички български предприятия следва да са съставени от съставители на финансови отчети. Те може да са физически лица или специализирани счетоводни предприятия.  Изискванията към тях като образование и стаж са регламентирани в Закона за счетоводството.  

Допълнително предприятията с по-големи обороти и активи, публичните предприятия и по-големите юридически лица с нестопанска цел, работещи в обществена полза, подлежат на финансов одит. Това представлява проверка от дипломиран експерт-счетоводител на вече съставените финансови отчети. За да може да извършва одит по закон, дипломираният експерт-счетоводител трябва да е вписан в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и да отговаря на определени изисквания и условия.

 

Новата евродиректива  – облекчения за малките, единни принципи и критерии

Правени са различни опити от страна на организации да наложат лицензиране на счетоводната професия. Преди повече от година във връзка с проекта на новата европейска директива, синхронизираща счетоводното законодателство, ИДЕС и Съюзът на счетоводителите в България (ССБ) опитаха да променят условията за придобиване на правото за съставител на финансови отчети. И двете структури предложиха промени в съществуващия Закон за счетоводството и създаването на съсловни структури, доминирани от техните организации.

От няколко месеца този дебат се разпали с нова сила. Повод стана приемането през юни на новата Европейска Директива 2013/34/ЕО.

 

Новата счетоводна директива:

  • Въвежда единни критерии в държавите-членки за микро, малки, средни, големи и предприятия от обществен интерес;
  • Намалява изискванията към финансовите отчети на микро предприятията и дава възможност на държавите членки да определят и други облекчения за микро и малки предприятия;
  • Определя счетоводните принципи, изискванията за оповестяване на различните групи предприятия, изискванията за консолидация, съдържанието на доклада за дейността и други въпроси от съществено значение за счетоводната отчетност и одита.

 

Какво ново за задължителния одит

Сегашният Закон за счетоводството изисква одитиране на предприятия при превишаване на 2 от трите показателя – балансова стойност на активите от 1,5 млн. лв., приходи от продажби от 2,5 млн. лв. и персонал от 50 лица, в две последователни години.

Новата директива определя прагове за малки предприятия като балансова стойност на активите от 4 млн. евро и приходи от продажби от 8 млн. евро. Отчита се, че одитът представлява значителна административна тежест за малките предприятия, в които обикновено собствениците са и управители и нямат нужда от гаранции по достоверността на отчетите. Изисква се одитиране единствено на финансовите отчети на предприятията, извършващи дейност в обществен интерес, както и на средните и големите предприятия.

Новите изисквания биха дали възможност за определяне на нови рамки в националното законодателство, чувствително намаляващи броя на предприятията, подлежащи на задължително одитиране.

 

Синхронизация и предложенията на ИДЕС

През септември 2013 г. Министерството на финансите създаде Работна група, която следва да синхронизира националното законодателство с новата европейска директива. Изненадващо или очаквано обаче, дискусиите се прехвърлиха към ново регламентиране на изискванията към съставителите на финансови отчети.

ИДЕС активира старата си идея и настоява отчетът на всяка фирма в България да бъде съставен от счетоводител с нов лиценз. По тази причина представителите на ИДЕС настояват за изработването на изцяло нов Закон за счетоводството, в който да регламентират законово такава нова организация, която да регулира силно съставителите на финансови отчети.

Това е и лайтмотивът на пространното интервю от 11.12.2013 г. на г-н Бойко Костов – председател на УС на ИДЕС, а именно налагане на нови изисквания към съставителите на отчети. В споменатото интервю г-н Костов споделя своята идея да се създаде „един професионален институт на съставителите на годишни финансови отчети или институт на професионалните счетоводители”. Новата структура, според г-н Бойко Костов, след курсове, входящи изпити и периодични задължителни обучения щяла да създаде нова регламентирана регулация на счетоводната професия. Членовете на бъдещата структура единствено щели да са оправомощени да са съставители на финансовите отчети на предприятията в България.

Разбира се, според тяхната концепция, досегашните членовете на ИДЕС автоматично също получават правата на съставители на отчети. Всъщност ИДЕС желае да изземе изцяло разработен пазар за предлагане на счетоводни услуги, на който работят десетки хиляди специализирани предприятия (в интерес на истината, следва да се има предвид, че идеите на ръководството на ИДЕС не са безрезервно подкрепени от всички членове на института).

 

Какви са ефектите от регулацията на професиите

Изследване на Института за пазарна икономика, касаещо ефектите от регулиране на професии стига до изводите, че резултатът от високото ниво на контрол и регулиране са намаляване броя на участниците на пазара, по-малко конкуренция, по-ниска продуктивност, по-високи цени, възможности за „координация” между упражняващите професията, картелиране на гилдията, ограничаване на въвеждането на нови технологии, допълнителната квалификация и предприемчивостта. А също и че подобни ограничения могат сериозно да навредят на конкуренцията между практикуващите дадена професия и по този начин да елиминират стимулите им да предоставят професионални услуги на оптимално съотношение цена – качество, да работят максимално ефективно, чрез възможно най-ниски транзакционни разходи и да въвеждат иновации. Според изследването България се нарежда на първо място в Европа (и то с голяма преднина) с най-сериозно регулиране на дейността на одиторите.

 

Как гледа Европейската комисия на такова регулиране на свободните професии

През октомври 2013 г. Европейската комисия прие съобщение, с което обяви започването на оценка на националните разпоредби за достъп до свободните професии. Мотивите за тази инициатива са, че прекомерните регулации са бариера за навлизане в една професия, което пречи на младите специалисти да я упражняват и спъва конкуренцията. Планът е в следващите две години държавите-членки да извършат оценка на съществуващите пречки, които ограничават достъпа до определени професии. Това е продиктувано от заключенията на Европейския съвет от 2012 г., където се посочва проблемът с непропорционалната тежест при достъпа до регулираните професии и се призовава за премахване на регулаторните пречки[1].

 

Изводи

Огромната част от развита Европа премахва регулациите и отчита положителните ефекти на свободния пазар и конкуренцията. В създадената нова Евродиректива се призовава принципът „Мисли първо за малките” да залегне във формулирането на политиката от регулирането до предоставянето на публичните услуги.

Правителството приема Национална стратегия за насърчаване на малкия и средния бизнес 2014 – 2020, според която създаването на благоприятни условия за МСП следва да се превърне в обща политика, основана на убеждението, че правилата трябва да зачитат мнозинството от тези, които ще се ползват от тях.

В същото време създаваме Работна група, доминирана от лица с основен стремеж професионално облагодетелстване и удобно елиминиране на конкуренцията, и активност, целенасочено преиначаваща цялата концепция и стратегия на европейската директива и превръщането ѝ в инструмент за овладяване на пазара.

Основните ефекти от новата регулация, които ще се отразят на всяка действаща бизнес-структура, ще са два:

  1. намаляване на достоверността на финансовата отчетност вследствие на ограничената конкуренция и достъп до правото за съставяне на финансови отчети;
  2. въвеждане на отделна цена за съставяне на финансови отчети и повишаване на стойността на цялостната счетоводна услуга.

Настоящата публикация желае да даде публичност на проблема, да ангажира общественото мнение и да окаже обществен натиск с цел спазване на принципите на предприемчивостта и свободната стопанска инициатива.

 

*Авторът е управител на Специализирано счетоводно предприятие 

 

 


[1] Виж статията на ИПИ „Ще станат ли по-свободни свободните професии


Свързани публикации.