Годишни данъчни декларации – данъчно време и разход за работа с администрацията

По данни на НСИ съществуващите фирми са 997 690 броя, от тях на териториятана София- град са 237 746. София е разделена и районирана на 25 общинисъс съответни данъчни подразделения. Средноаритметично в една общинасе обработват документите на 9510 фирми.

Крайният срок за подаване на годишни данъчни декларации, за 2003 г.по чл. 51 от закона за корпоративното походно облагане (ЗКПО) в данъчнитеподразделения (ДП) е 31.03.2004 година. Този срок е същият и за подаванена годишни отчети за 2003 г. в НСИ, за фирмите, които водят двустранносчетоводство.

Крайният срок за подаване на годишни данъчни декларации, за 2003 г.по чл. 41 от закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ)и годишни отчети за фирмите, които водят едностранно счетоводство е15.04.2004 г.

Така погледнати сроковете изглеждат разумни и приемливи, но започвайкисъставянето на отчетите към НСИ изникват допълнителни разходи:

· единен идентификационен код по БУЛСТАТ се изписва 33 пъти
· трите имена на ръководител се изписва 22 пъти
· трите имена на съставител се изписва 22 пъти
· трите имена на лице за контакт и телефон се изписва 22 пъти

Полагат се общо петдесет подписа от ръководител и съставител.

Годишният отчет се изготвя в три екземпляра, един брой за НСИ, единброй за ДП и един брой за архив на фирмата.

Без да е била икономически активна една фирма, само за да се попълнятпо-горе посочените реквизити са необходими между 45 минути и един час.За активните фирми този срок е твърде различен и зависи както от брояна транзакциите, така и от квалификацията на счетоводителите.
Отправна точка на нашия анализ е загубеното време за спазване на бюрократичнитеподробности при попълване на документите, които се повтарят за всичкифирми, но могат да бъдат взети в “чист вид” при фирмите, които няматдейност. Разбира се подобен анализ не изчерпва темата, но има за целда подскаже поне част от загубената стойност или казано по друг начиннарастването на транзакционните разходи вследствие на бюрократични трудности.
Очевидно е, че не всички от тези разходи са необходими са изпълнениетона задълженията както на фирмите, така и на данъчните власти. Следователнотова са по-скоро разходи за работа с данъчната администрация, коитоповишават общото ниво на разходите за съобразяване със законодателството,на разходите по сделки в икономиката на страната, намалявайки времетоза производство на стоки и услуги като цяло.

За се ориентираме в тези разходи, умножаваме броя на съществуващи фирми997 690 по времето за попълване на декларация от фирма, която няма дейност(м/у 45 минути и 1 час) и по средната заплата на час (взимаме даннитена НСИ за третото тримесечие на 2003 г. – 307 лв.) и получаваме общразход между 1,3 – 1,4 млн. лв. Трябва да се има предвид, че това еповторяем разход, който се плаща всяка година, че тази сметка не включватекущото отчитане, реалното време за попълването да декларацията наработеща фирма, ходенето до пощата или чакането по опашки в данъчнатаадминистрация.
Но заплатеното работно време представлява само разходите на пари в наличност.За пълнота на картината не е лошо да си представим и разходите в натура,в работно време. Става дума за около 124 хиляди работни дни.

Очевидно е, че, ако декларациите по ЗКПО и ЗОДФЛ се опростят, ще имазначителни, макар и трудни за пресмятане ползи.
Колко по-лесно би било с написването на информацията за фирмата, посоченана страница 3 и 4 от годишния отчет към НСИ да се прекрати изписванетона ръководител, съставител и лице за контакт. Например в Естония декларациитемогат да се подават по електронен път и това отнема около пет минути.При подаването по електронен път няма нужда да си ходи до пощата илиДП, което допълнително спестява време и средства.

 

 


Свързани публикации.