Е-правителството и бизнесът

Миналата седмица Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обяви, че пуска от началото на 2011 г. нова информационна система за онлайн-обслужване на фирми и граждани. Информационната система „Лицензиране и регистри” ще бъде достъпна на страницата на КРС, а след сертифицирането си и през страницата на българското електронно правителство. Тя ще предоставя 39 електронни административни услуги на гражданите и бизнеса, които ще включват: вписване в регистъра на компаниите от телекомуникационния сектор, подаване на документи, издаване на разрешения за използване на ограничени ресурси като спектър и номера, бързи справки за подадените документи и тяхното движение в КРС, и др.

Системата е разработена със средства на оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/ и Европейския социален фонд и цели да намали административната тежест за бизнеса.

 

Ползи 

Тази информация припомня колко важна е ролята на интернет услугите за правенето на бизнес, обслужването на гражданите и ефективността на администрацията. По време на криза трябва да се намалят разходи, за което може да допринесе въвеждането на повече форми на е-правителство. Икономията на време за обикаляне от гише на гише, съобразяване с обедни почивки и избягването на сърдити служители също е бонус. Да не споменаваме за изгубените преписки. Друг плюс е, че веднъж предоставените данни в една администрация, не е необходимо да се представят отново в друга, а се вземат от първата по служебен път. Административните процедури през интернет могат да имат принос и към оспорване на твърдението за масовата корупция в страната.

За бизнеса е важно да има достъп 24 часа в денонощието до информация и услуги за извършване на дейностите, свързани със заплащането на корпоративните данъци, осигуровките на заетите служители, удостоверяването на актуалното състояние на фирмата, подаването на декларации за ДДС, изпращането на данни до НСИ, регистрацията на МПС, справки за  съдебни дела, регистрации на нови фирми и др.

 

Моментно състояние

Статистиката на НСИ (линк) показва, че през 2009 г. фирмите, извършващи административна процедура (напр. деклариране, регистрация, упълномощаване) изцяло по електронен път, без нужда от допълнителна работа на хартия (вкл. плащане, ако се изисква) от общия брой използващи интернет за взаимодействие с публичните институции, са се увеличили с 43,8% в сравнение с 2004 г., а тези използващи електронен подпис бележат увеличение от 40,3% в сравнение с 2004 г., достигайки 45,5%. Aдминистративни процедури през интернет предлагат НАП, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на финансите (електронен пазар за малки обществени поръчки), МОН, Главна Дирекция „ГРАО”, НСИ (подаване на годишни отчети), Агенцията по заетостта, Главна инспекция по труда, Агенция по обществени поръчки, Агенция по вписванията, Агенция Митници (електронно подаване на митнически документи), ИА „Автомобилна администрация”, Комисия за финансов надзор, Сдружение за защита на потребителите,  Община Каварна и Община Стара Загора. За съжаление, това е изключително малък дял от държавните администрации, с които бизнесът и гражданите се налага да взаимодействат и все още всичко се случва лице в лице.

 

 

Графика 1: Относителен дял на интернет услугите използвани от фирмите с цел взаимодействие с публични институции

 

Източник: НСИ

 

За съжаление, все още интернет се използва най-вече за получаване на информация и много по-рядко за реално взаимодействие с администрацията, т.е. основните разходи на време и пари все още са значителни.

Мястото на България в международната класация според индекса за готовност за е-правителство (виж тук) е 44-то от 192. По този начин страната изпреварва Полша и Румъния, но е след Словакия и Чехия. Това се дължи основно на факта, че все повече хора използват интернет през 2009 г. (39,7% от лицата на възраст между 16 и 74г. използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично – виж тук).

 

 

Препоръки

Предоставяните по интернет услуги и информация на този етап са крайно недостатъчни и затова необходимо е:

  • да се въведе система за плащания на всички държавни и общински такси и данъци чрез системи за електронни плащания по интернет, което ще спести много време;
  • да се въведе възможност за регистрация на собственост по интернет в Имотния регистър;
  • да се публикуват всички съдебни решения;
  • да се публикува информация за действия при сигнали за корупция на интернет страниците на всички държавни администрации, което да създаде по-голяма прозрачност, и др.

 

 

*Стажант в ИПИ.


Свързани публикации.