Държавнитефинанси през 2004 година


На 28 януари 2005 година Министерството на финансите публикува даннитеза изпълнението на консолидирания държавен бюджет за декември и за цялата2004 година. Като положителен може да се отчете фактът, че информациятане беше публикувана с обичайното забавяне.

Приходите в консолидирания държавен бюджет са в размер на 15,9 милиардалева, т.е. с около 1,5 милиарда повече, отколкото са заложени в закона задържавния бюджет. Разходите са в размер на 15,2 милиарда лева, или с надполовин милиард лева повече, отколкото са гласувани от Парламента. От другастрана тук не са включени 340-те милиона за създаване на държавна компанияза публични инвестиции, които също би трябвало да се отчетат като разход.С други думи, правителството е похарчило с почти 900 милиона лева повече,отколкото са одобрени от Парламента.

Отнетите от икономиката и гражданите средства представляват 41,7% от БВП– най-високата стойност от всички новоприети страни-членки на Европейскиясъюз. Което означава, че изземването на средства чрез данъци в Българияе най-високо от всички страни-конкуренти за привличане на инвестиции. Нее чудно, че България е на дъното на класациите по благосъстояние и доходи.

Таблица 1: Консолидиранбюджет: закон и реално изпълнение

Хил.лв. 

Заложени в закона

Реално изпълнение

Преизпълнение

Общоприходи

14 361.7

15 858.1

1 496.4

Общоразходи

14 645.9

15 198.9*

553

* не са включени разходите, направени за създаването на компанияза публични инвестиции, които са около 340 милиона лева

Приходите в консолидирания държавен бюджет са 15,86 милиарда лева. Прогнозатана Института за пазарна икономика за приходите беше 15,82 милиарда лева.С други думи, разликата между прогнозата на ИПИ и реалното изпълнение епо-малка от половинката на един процент. По този начин се оказва, че завтора поредна година прогнозата на Института за пазарна икономика е най-добратаналична прогноза за приходите в държавния бюджет. Нито прогнозите на Министерствотона финансите, нито тези на Международния валутен фонд са толкова точни.Министерството на финансите прогнозира в началото на годината с 1,5 милиардалева по-ниски приходи от реализираните. След това през есента прогнозираприходи, които са с почти 400 милиона лева по-ниски от реално реализираните.Прогнозата на МВФ от своя страна се отдалечава от реалността с над 300 милионалева.

Таблица 2: Прогнозана ИПИ и реално изпълнение на приходите

Хил.лв. 

Реално изпълнение

Прогноза на ИПИ

Разлика %

Общо приходи

15 858.1

15 817.6

-0.3%

Тук възниква въпросът за какво е направено с толковамного пари – както казахме разходите в бюджета са над 15,2 милиарда лева.

Най-високи са социалните разходи – те надхвърлят 5,6милиарда лева. Големият размер на тези разходи се дължи на нереформиранитепенсионна, здравна и социална системи, на неефективни програми като “Отсоциални помощи към заетост”.

На второ място са разходите за текуща издръжка, коитопрез 2004 година надхвърлят 4 милиарда лева. Тук се включват разходитеза електричество, вода, парно, телефони, командировки, ремонти и т.н.Огромната сума на тези разходи показва колко голяма и неефективна е държавнатамашина. В тази посока можем да добавим и разходите за заплати и осигуровки,които са над 2,2 милиарда лева, което се дължи на това, че в държавниясектор работят между 30 и 50% повече служители, отколкото са нужни.

Разходите за субсидии са над 860 милиона лева. Затези разходи от икономическа гледна точка може да се каже със сигурностследното: те не само не водят до увеличение на благосъстоянието, но напротив– създават стимули за намалението му чрез произвеждане на загуба. Очевидное например, че тези субсидии през 2004 са отнели по 390 лева от всекиработещ в частния сектор или в несубсидирано държавно предприятие.

Лихвите по държавните заеми са малко под 700 милионалева, но можеха да бъдат по-малко, ако правителството изплащаше по-бързодържавни дългове вместо да харчи парите от излишъка за предизборни популисткипроекти. Капиталовите разходи са 1,6 милиарда лева, но можеха да са по-малко,ако по-често, по-прозрачно и по-конкурентно се използваха възможноститеза приватизация и концесиониране.

Като цяло неефективното и безконтролно харчене продължава.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.