Държавна администрация

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Държавната администрация е една от малкото области, която си е работа почти само на правителството. Затова това би трябвало да бъде една от най-реалистичните и изпълними части от правителствената програма.

В преобладаващата си част приоритетите са значими, ясно дефинирани и изпълними, но често начинът, по-който ще бъдат реализирани целите и задачите, свързани с тези приоритети, е неясен. В общия случай панацея за проблемите в краткосрочен план е написването на стратегия, а в дългосрочен план разработването на план за изпълнението на тази стратегия, което само по себе си нищо не означава, но се предлага за решаването на който и да е проблем. Писането на стратегии се основава на убеждението, че както е казал Чехов „начальство лучше знает“. Правителствените стратегии обикновено създават грешни очаквания и мотивират стопанските деятели да търсят облаги за чужда сметка.Разделянето на програмата на приоритети, цели, задачи и действие е добър похват, само дето в повечето случаи няма никаква връзка между отделните категории планове. В областта на борбата с корупцията, например, основните цели са създаване на ясни процедури и облекчаване, и намаляване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими. За изпълнението на тези цели правителството си поставя за задача да извърши преглед на посочените режими и да създаде вътрешни и външни процедури за разследване на „лошо администриране и корупция“. И изведнъж, действието, което според тях ще осигури изпълнението на декларираните цели и задачи е разработване на стратегия за борба с корупцията. И това е всичко! Колко било лесно, а никой досега да не се сети!

Някои от плануваните действия изискват само политическа воля и промени в регламентите, но други са свързани с пряко нарастване на държавните разходи. Например, с цел „създаване на благоприятна среда за развитие на кариерата на държавните служители“, правителството планира „последователно прилагане на статута на държавния служител във всички сфери на държавното управление и постепенно разширяване на приложното поле на Закона за държавния служител чрез обхващане и на експертните длъжности в държавната администрация“. С въпросния статут на държавния служител обаче вървят определени финансови задължения от страна на държавата, които са ясно регламентирани в ЗДС, като заплащане на социалните и здравните осигуровки, изцяло за сметка на съответните бюджети, заплащане на разходите за повишаване на квалификацията и преквалификация, право на представително и униформено облекло и др. Никъде в програмата не се споменава откъде ще дойдат парите за финансиране на тази добрина.Пак във връзка с благоприятната среда за развитие на кариерата на държавните служители, в средносрочен план правителството планира да приеме „нормативни актове, регламентиращи въвеждането на нова система за оценка на индивидуалното трудово изпълнение и система на заплащане, основана на принципа „според заслугите“. Какво точно стои зад този текст едва ли знае дори този, който го е писал! Не става ясно нито за какви заслуги и заслуги пред кого става въпрос, нито какво означава „индивидуално трудово изпълнение“ в сферата на администрацията, нито пък на каква основа може да се оценява то – брой издадени документи, брой откази, брой подписи, бързина на обслужване, качество на обслужването или нещо друго.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.