Двата антикорупционни законопроекта

Животът на 48-то Народно събрание все още изглежда неизвестен поради неясната перспектива дали ще се състави правителство. Въпреки това с подкрепата на различни парламентарни мнозинства върви някаква законодателна дейност. Тя бива открито вредоносна – когато става въпрос за връщане на хартиената бюлетина, визионерска – когато отделните партии внасят свои законопроекти в изпълнение на предизборните си обещания с ясното съзнание, че няма кой да ги подкрепи и рядко прагматична, но все пак и такава се намира. Така на първо четене Правната комисия на НС прие двата законопроекта за противодействие на корупцията – единият, внесен от Министерския съвет и подготвен от екипа на Крум Зарков, другият, изготвен от Продължаваме промяната. Двата проекта са допълващи се един друг като общият им корен е представеният през юни проект на Промяната.

Длъжни сме да отбележим също така, че и двата текста предвиждат разделяне на действащата КПКОНПИ при запазването ѝ с пълномощия основно да събира декларации за имущество и несъвместимост, да се занимава с установяването на противоправно придобито имущество и с последващото от това конфискационното производство. Ще бъде учредена обаче нова, втора антикорупционна комисия, която да бъде ангажирана с някои от административните форми на борба с корупцията, в това число и да действа като коректив за действията/бездействията на прокуратурата, доколкото това е възможно.

Основни прилики между проекта на МС и ПП

Наименование – Комисия за противодействие на корупцията

Нищо за конфискацията – нерешимост за ревизиране на процедурите за отнемане на противоправно придобитото имущество, известно като гражданска конфискация. Това може би е най-трудната материя, за която не се намира нито смелост, нито експертиза.

Оперативно-издирвателна дейност по реда на Наказателно-процесуалния кодекс

И в двата проекта се предвижда новата Комисия за противодействие на корупцията да извършва оперативно-издирвателни дейности с цел да се представят на прокуратурата доказателства, чиято годност по убедителен начин да подпомогне и утвърди преценката на редовия прокурор, който да образува досъдебно производство. Към настоящия момент, за да е законосъобразно и годно в наказателния процес, всяко едно такова действие следва да бъде дублирано като усилия. Като естествено продължение на тази дейност комисията ще може да обжалва постановления на прокурора за отказ да се образува досъдебно производство, както и постановленията за прекратяване на наказателното производство. Без обаче да бъде приет проектът, изготвен от екипа на Министерство на правосъдието на Надежда Йорданова, за изменение на Закона за съдебната власт и НПК, тази мярка няма как да бъде обезпечена на практика. Това всъщност бе и най-трудната задача, свързана не само с борбата с корупцията, но и с важни изменения в наказателното производство.

Мнозинства за вземане на решения от комисията – и в двата проекта това следва да бъде с обикновено мнозинство – повече от половината от всички членове. Решенията се съпровождат от мотиви.

Подаването на сигнали – сигнал ще може да подаде всеки, включително за сигнал ще се считат и медийните публикации, с вече отбелязаната разлика, че според проекта на ПП сигналът, освен за корупция, може да бъде и за наличието на конфликт на интереси. В проекта на ПП са преписани текстовете от действащия ЗПКОНПИ, в проекта на МП се препраща към тях, въпрос на законодателна техника.

Основни разлики

В предметния обхват на законопроектите

Проектът, представен от Крум Зарков, цели да засегне противодействието на прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности, сред които министрите, народните представители, председателите на някои от регулаторните органи, областните управители, членовете на ВСС и др. Изключени от обхвата са, отново неизчерпателно – началниците на политическите кабините, председателите на политическите партии, получаващи субсидия, кметовете  и др. Тоест тук основният фокус е малък кръг лица, стегната работа на комисията. В проекта на ПП попадат всички категории лица, които и действащият Закон за КОНПИ третира.

Съществено важно е и това, че Продължаваме промяната включват в задълженията на новата комисия и производството по установяване на конфликт на интереси, което в проекта на МС е оставено на действащата КПКОНПИ.

Ръководството на комисията

Според представеното от МС  – ръководството се осъществява от петима членове, двама от които се избират от Народното събрание, един се назначава от президента на републиката и по един се избира на общо събрание на съдиите на Върховния касационен съд, съответно на общо събрание на колегиите от Върховния административен съд, Комисията се председателства на ротационен принцип за една година, като председателят се определя чрез жребий.

ПП – петима членове отново, от които председател, заместник-председател и трима членове, всички избирани от Народното събрание.

Прекратяването на пълномощията

При текста на МС – на обективно изброени основания и то с решение на самата комисия, при ПП – и при преценка на самото НС с решение.

Декларирането на имущество и конфликт на интереси

То ще става по общия ред пред старата КПКОНПИ според проекта на МС, като КПКОНПИ ще подава информация за несъответствие до новата комисия. В проекта на ПП новата комисия ще е отговорна да събира и анализира декларациите на лицата.

В заключение

Какво може да обедини партиите в НС ли? Парите, тъй като в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са заложени „законодателни промени за реформа на КПКОНПИ“. Мерките са разтегливо написани и каквото и да се приеме може да се отчете като изпълнено, което е силна черта на самия план с оглед политическата непредвидимост. Слабата страна в такъв случай е, че реално може и да няма ефект от измененията, но такъв е изборът на българските граждани, а всеки избор носи отговорност при приемане на последиците му.


Свързани публикации.