„Добра практика“ в регулацията на комбинираните превози на товари

Word Format (Word Format)

Тази седмица в Държавен вестник, бр. 18 бе обнародвана Наредба 53 за комбиниран превоз на товари, издадена от министъра на транспорта и съобщенията. Основанията за съществуването й са в чл. 58 от Закона за железопътния транспорт.

1/ Наредбата определя основните изисквания при сключване на договори за комбинирани превози, включително необходимите задължителни документи. Разпоредбите се ограничават до минималната необходима информация, която да позволява еднозначно определяне на правата и задълженията по договора.

2/ Допълнително наредбата предвижда ясни критерии за разпределяне на отговорността при превоза при различни случаи, както и кой, кога и как може да предявява рекламации и искове. Всичко това вероятно повишава доверието и допринася за спазването на договорите чрез улесняване на достъпа до съдебно (арбитражно) производство при настъпване на щети.

3/ За повечето случай наредбата препраща към други закони, наредби или международни договори. Тя не създава нов, „специален“ ред или лицензионен режим, подобно на множество други регулации, занимаващи се с конкретна дейност или отрасъл.

Единственият аргумент „против“ наредбата може би е увереността, че тя е почти изцяло основана на „добра практика“ вече развита и възприета от пазарните играчи. Все пак, ефектите като цяло ще бъдат минимални – ако приемем, че изискванията вече се спазват от повечето участници на пазара, но позитивни – тъй като тя предвижда спазване на основни информационни изисквания и ясно определяне на отговорността.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.