Данъчни политики в отговор на кризата

Въпросът за публичните политики, които трябва да се провеждат в ситуация на икономическа криза, е тема на дискусия във всички общества. Една от насоките на размисъл, несъмнено, са данъчните системи и възможностите, които предоставят те за реформа. Възможностите за промяна трябва да се разглеждат от гледна точка на варианти за намаляване на данъчното и квазиданъчното бреме, повишаване на ефективността на работа на институциите и увеличаване на стимулите на хората и бизнеса да работят и спестяват.

В тази връзка излезе интересен доклад на Европейската комисия, разглеждащ данъчни реформи, бюджетни експозиции и предприети мерки, на страните-членки, в отговор на икономическата криза. В него авторите експлицитно отбелязват тенденцията за предприемане на нови данъчни политики насочени към намаляване на данъчно-осигурителното бреме и намаляване на разходите на бизнеса за съобразяване с административни процедури. Авторите на доклада отделят особено внимание на данъците върху труда, като най-силно акцентират на социалните осигуровки. Най-общо казано, основните причини за реформиране на данъчните система се свързват с:

  • § увеличаващата се безработица и насочване на про-реформаторски идеи за контриране на тези процеси посредством облекчаване и намаляване на данъчно-осигурителното бреме в сферата на облагането на труда;
  • § твърде усложнената данъчна система, която води до по-големи разходи на бизнеса за съобразяване и общо нежелание за спазване на съществуващите регулации;
  • § опит да се намерят работещи модели за намаляване на тенденция на застаряване на населението в страните-членки;
  • § повишаването на икономическата интеграция между страните-членки, бързото навлизане на нови технологии и други;

След направения плеглед (в доклада) на основните моменти в данъчните политики на страните от ЕС става ясно, че по-голямата част от тях са предприели или възнамеряват да предприемат мерки в посока намаление на данъците свързани с облагането на труда.

Примери за реформи в данъчното облагане на труда в избрани страни от ЕС

През 2008 г. Чешката република предприема сериозни реформи в данъчната си система, като въвежда плосък данък общ доход за физически лица в размер на 15%. През 2009 г. страната предприема и намаление на социалните осигуровки с 1 процентен пункт за работодателя и 1.5 процентни пункта за работника.

Португалия предвижда намаление на социалните-осигуровки за работещи на безсрочни трудови договори.

От 1 януари 2009 г. Швеция предприе намаление на социално-осигурителните вноски заплащани от страна на работодателя с един процентен пункт. Тази стъпка се отнася и за самонаетите лица, за лицата над 65 годишна възраст този вид данък изобщо отпада.

През 2009 година Словения и Испания също предвиждат намаляване на данъчно-осигурителното бреме.

В таблицата по-долу индикативно са показани мерките, които се предвиждат да бъдат взети от страните-членки по отношение намаляването на данците върху труда. Под „експлицитни" мерки се има предвид действията, които са били продиктувани и ясно заявени от страните-членки във връзка с борбата против икономическата криза. Докато „имплицитни" са полотиките, които са били предприети без да бъдат пряко дефинирани, като мерки против кризата, но въпреки това биха имали влияние върху процеса на стабилизиране на икономиките на страните.

Данните от таблицата ясно показват, че преобладаващите тенденции на страните от ЕС са насочени в посока намаляване на данъчно-осигурителното бреме на труда, което при всички случай би повлияло положително трудовоия пазар в посока на намаляване на сивата икономика, намаляване на разходите на фирмите за осъществяване на дейност и задържане на нивата на заетост в икономиката (тоест охлажадне на процеса на увеличаване на безработицата).

Таблица: Обобщение на характера на данъчните мерките, предприети в отговор на финансовата криза в ЕС

Страна

Експлицитни

Имплицитни

Трудов пазар

Трудов пазар

Увеличение

Намаление

Увеличение

Намаление

Австрия

 

Х

 

Х

Белгия

   

Х

България

  

Х

Х

Кипър

    

Чехия

   

Х

Дания

    

Естония

    

Финландия

 

Х

  

Франция

    

Германия

 

Х

  

Гърция

    

Унгария

    

Италия

  

Х

 

Ирландия

  

Х

Х

Латвия

 

Х

  

Литва

 

Х

 

Х

Малта

    

Холандия

   

Х

Полша

   

Х

Португалия

   

Х

Румъния

    

Словакия

   

Х

Словения

 

Х

 

Х

Испания

 

Х

Х

 

Швеция

 

Х

 

Х

Великобритания

   

Х

Източник: Monitoring revenue trends and tax reforms in Member States 4/2009, ECOFIN

 


Свързани публикации.