Данъчната политика на правителството – търсене на верен отговор на грешен въпрос

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Програмата за данъчната политика на правителството включва ред от недоразумения, противоречия и разминаване на декларираните цели със заплануваните действия.

1/ Освен вече коментираните и от нас промени по същество, някои от които са безспорно положителни (виж Фискалната политика и избирателите ), в своята програма правителството ни обещава също, че „ще положи усилия за изграждане на справедлива и ефективна данъчна и осигурителна система, създаваща условия и стимули на хората да работят, спестяват и инвестират“. Това, че правителството ще положи усилия е похвално, проблемът е в това, че изразът „полагам усилие“ не предполага задължително положителен резултат от действието. Не става ясно дали този израз е бил включен в програмата с цел застраховане при евентуален неуспех или той просто е звучал достатъчно авторитетно и трудоемко на авторите.

2/ От програмата научаваме също, че основна задача на данъчната политика на правителството е „гарантиране в по-голяма степен интересите на българския данъкоплатец“!?! Това по никакъв начин не може да бъде задача на данъчната политика и правителствения екип би трябвало да знае, че интересите на данъкоплатците се защитават не посредством бюджетните приходи, а чрез оптимизиране и прозрачност в бюджетните разходи.

3/ Друга задача, която правителството си поставя е „постигане на равнопоставеност на данъчните субекти “ и спазване на „принципа на отрасловата неутралност на данъчната политика“, като странното е, че в средносрочен период то планира да осъществи тази задача с разработването на „програма за преотстъпване на данъка върху печалбата при реинвестиции в приоритетни национални отрасли“!?!

4/ В програмата се планира отново да бъде възстановена обвързаността на размера на патентния данък с броя заети лица. Това е стъпка, която ще стимулира сивия пазар на труда и ще намали приходите от социални и здравни осигуровки в бюджета на НОИ. Не случайно предишното правителство бе принудено да премахне връзката брой заети – данъчен размер.

5/ Според правителствената програма, предвидените изменения в Закона за облагане доходите на физическите лица ще доведе „до намаляване на данъчната тежест и увеличаване на реалния разполагаем доход“. Делът на разполагаемия доход от общия доход на гражданството (който мери тежестта на облагането) обаче остава непроменен. Според разчетите за бюджета за догодина, правителството ще събере около 44% от БВП, т.е., колкото и през последните 2 години. Ще се промени относителната тежест за различните данъкоплатци, като например тези с високи облагаеми доходи и малко имущество ще плащат по-малко от сега, а тези с ниски доходи, но много имущество ще плащат повече. Другата тенденция е увеличаване на косвените данъци (най-вече акцизите), което измества тежестта от тези, които спестяват доход, върху тези, които го харчат, и то най-вече за акцизни стоки.

Може би това именно са мерките, с които правителството ще постигне основната си декларирана цел – така да намали данъците, че в крайна сметка в бюджета да влязат повече приходи.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.