Бизнес метеорология: климатът се влошава

 

Наскоро НСИ публикува данните за изменението на бизнес климата за последния месец, като показателят показа 1.2% понижение спрямо юни. Освен инстинктивното чувство, че нещо не е наред след като някакъв показател е в низходящ тренд, зад тези факти се крие и ясна прогноза на състоянието на икономиката както в момента, така и в перспектива.

Имайки предвид, че индикаторът е качествена оценка, направена въз основа на анкети в четири основни отрасъла: промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, то той показва оценката на хората в дадения отрасъл за неговите перспективи. В една икономика именно отделните производители и потребители са движещите сили на пазара – техните рационални преценки и очаквания в търсене на оптимално поведение предопределят стопанското развитие.

В този смисъл индикаторът на бизнес климата е важен предвестник на икономическото развитие. Традиционно използваната мярка БВП е способна единствено да диагностицира икономиката – тоест да определи състоянието й в някакъв минал момент спрямо получения резултат – произведените стоки и услуги. Преценките на отделните агенти, отразени в оценката на климата, от друга страна, дават перспективата за бъдещето.

Дори едно бегло сравнение на динамиката на бизнес климата с динамиката на ръста на реалния БВП показва нещо интересно: графиките са на практика идентични!

Фиг. 1: Бизнес климат в България

Източник и графика: НСИ

 

Фиг. 2: Ръст на реален БВП

Източник: НСИ, графика: ИПИ

 

Единствената разлика между двете, че в графиката на ръста на БВП изостава с определен период спрямо бизнес климата. Накратко: това, което може да се очаква е спад на БВП докато бизнес климатът не се подобри в значителна степен.

Разглеждайки сходни данни и за евро-зоната, се забелязва постоянно понижение на индикатора бизнес климат за последната година.

 

Фиг. 3: Бизнес климат в евро-зоната

Източник: Евростат, графика: ИПИ

В заключение: бизнес климатът се понижава както в България, така и в основните й партньори и това е лоша новина, тъй като това вероятно ще бъде последвано от свиване на икономиката. Иначе казано: бизнес климатът вещае буря. Затова е и първостепенна задача на новото правителство да работи активно за подобряване на административната среда и облекчаване на бизнеса, което да се превърне в стабилна основа за бързо възстановяване – доброто време, което всички очакваме.

* Антон Герунов е стажант в ИПИ.

 


Свързани публикации.