Банковите карти: състояние и перспективи

Общият брой на издадените към началото на септември банкови карти възлиза на малко над 2,2 милиона, показват данните на националния картов оператор "Борика". Отбелязан е значителен ръст спрямо края на миналата година – 36 %.

93 % от всички издадени банкови карти са национални дебитни карти. Делът на кредитните карти от типа Visa и MasterCard е все още незначителен – едва 1,2 % от всички. При това те не са кредитни карти в класическия смисъл на думата (предварително дефиниран кредитен лимит без наличие на открита банкова сметка), защото обикновено издаването им е свързано с блокирането на определен неснижаем остатък по сметка. При издаваните от банките кредитни карти кредита е револвиращ под формата на овърдрафт. Въпреки ограничения брой на кредитните карти, ръстът им спрямо края на 2002 г. е впечатляващ: 75 % ръст на международните кредитни карти Visa и 45 % ръст на картите MasterCard.

В същото време се забелязва засилен интерес към кредитните карти, издавани от небанкови финансови институции. Такива са кредитните карти на Diners Club (които засега са единствените типични кредитни карти), както и картите Euroline, издавани от Bulgarian Retail Services (досега са издадени около 30 000) и "Транскард"(около 60 000 издадени карти).

Кои са факторите, определящи развитието на пазара на банкови карти?

1/ Важно значение за търсенето на банкови карти има съпътстващата ги инфраструктура – АТМ, POS терминали, възможностите за разплащане по Интернет и т.н. Дълго време местата, където можеше да се извършват плащания с карти бяха силно ограничени, поради факта, че търговците нямаха мотивация да инсталират POS устройства заради високата им цена, таксите, които трябва да плащат за всяка транзакция и заради обстоятелството, че картовите разплащания позволяват проследяване на транзакциите, оборотите и съответно дължимите данъци.

Все повече банки обаче започнаха да предлагат терминали под наем и специални условия в договорите с търговците. В същото време се натрупа критична маса карти, която да предполага определена възвръщаемост на инвестицията в POS терминал, особено след като все повече работодатели (особено в бюджетната сфера) започнаха да изплащат заплатите на служителите си чрез дебитни карти. В резултат общия брой на инсталираните POS терминали в момента е почти два пъти повече от броя им към края на 2000 г., като само от началото на годината е регистриран ръст от 26,8 %.

2/ От гледна точка на търсенето на карти, известно негативно влияние имат таксите и комисионните, събирани от банките, както и дневните, седмичните и месечни лимити за ползване на средствата по картата. Потребителят заплаща такса за издаването на картата, годишна такса за обслужване на картата, както и такса за всяко ползуване на картата (за теглене на пари от банкомат или плащане при търговец). Независимо от размера на таксите (особено, когато се сравними по размер с тези, които се срещат понякога в чужбина) те имат отблъскващ ефект за потребителя. Това важи особено за международните кредитни карти Visa и MasterCard, където таксите за обслужване и за транзакция са относително високи, изискват блокирането на по-голяма сума като неснижаем остатък, а в някои случаи се оказва и невъзможно в България да се изтегли валутата, в която е деноминирана сметката. Това увеличава допълнително транзакционните разходи, свързани с поддържането на подобна картова сметка.

3/ В същото време лихвите по ползването на овърдрафт са относително високи (най-често ОЛП+12 %, в някои случаи достигат до 18 %), процедурата по разрешаване на овърдрафта е тромава (изискват се документи, доказващи трудово правоотношение и доходи, превеждане на заплатата по сметка в банката, осигуряване на солидарен длъжник и/или обезпечение), а максималната сума на кредита обикновено е лимитирана до 3 средни работни заплати на кредитополучателя. Всичко това допълнително оскъпява ползването на кредитна карта или дебитна карта с право на овърдрафт.

4/ Вероятно положително влияние върху ръста на издаваните кредитни карти има фактът, че все повече българи пътуват в чужбина, особено след отпадането на шенгенските визи. В тази връзка международните кредитни карти значително улесняват пренасянето на пари и разплащанията в чужбина, позволяват резервирането на хотел по телефон или по Интернет, намаляват риска от загуба или кражба.

5/ Значително позитивно влияние върху издаването на кредитни карти би оказало функционирането на кредитно бюро, което да предоставя на банките достатъчно информация относно кредитоспособността и надеждността на потенциалния картодържател. Наличието на подобна информация би облекчила процеса на обработка на кредитните документи и в крайна сметка би поевтинила кредита.


Свързани публикации.