Анализ на ефекта от семейното подоходно облагане

Тези дни станаха ясни някои нови детайли, свързани с обсъжданото въвежданена семейно подоходно облагане. Преди няколко месеца се подготвяше вариант,при който се предвиждаше увеличение на необлагаемата сума, осигуряваща между5 и 8 лева данъчно облекчение на дете. Обсъжданият в момента вариант е различенв техническо отношение и по размер. При него няма да се увеличава необлагаематасума, а ще се намалява дължимият данък като данъчното облекчение ще бъдепо-високо – 10 лв. месечно за едно дете, 12 лв. за второ дете и 14 лв. затрето. Обсъжда се и втори вариант – съответно 12, 14 и 16 лв. за едно, двеи три деца. Има обаче нещо, което е ново, а именно, че от семейното подоходнооблагане ще могат да се възползват само семейства, които не получават месечнинадбавки за деца.

Аргументи против семейното облагане

Както и други анализатори са посочвали, има множество принципни аргументипротив семейното подоходно облагане:

· Основната единица в обществото е индивидът, той е този, който се трудии по тази причина е логично той да бъде облаган.

· Семейното облагане не е справедливо – то дава преференции на семействас деца, но облага с относително по-високи ставки младите семейства, коитовсе още нямат деца. Ясно е, че преди едно семейство да има дете, то трябвада е готово за това, да си осигури жилище, детска стая и съответно да направимного разходи преди да има дете. По-младите семейства имат и относителнопо-ниски доходи. И въпреки това, едно младо семейство без деца ще бъде облаганос по-високи данъци от едно семейство с деца.

· Поради посочената несправедливост на семейното подоходно облагане тоизкривява и стимулите – то принуждава семействата да имат деца по-рано,за да се възползват от данъчното облекчение. Това означава да имат децапреди да са си осигурили подходящо жилище, преди да имат детска стая и предида са се подготвили напълно за отглеждане на дете. Това в никакъв случайняма да се отрази положително на развитието на детето. Друг изкривяващ стимулот семейното облагане, посочват често в литературата, е намалението на стимулитеза труд при жените и по-нискоквалифицираните членове на семейството.

· Семейното облагане изисква създаване на изцяло нова информационна и административнасистема, която ще е паралелна на сегашната система за изплащане на месечнинадбавки за деца. Изграждането на паралелни структури означава намаляванена ефективността и повече разходи, които ще се платят от данъкоплатците.

· Семейното облагане означава поредно усложняване на данъчната декларация,която и без това вече е 24 страници и е много далеч от световните стандартиза ефективност и лесно попълване. С други думи, върви се в грешната посокапо отношение на опростяването на административните процедури.

· Както винаги, семейното облагане ще означава подаване на нови формулярипред администрацията и повече работа за данъчните служители, които вместода събират данъци ще изразходват голяма част от времето си в изпълнениена функции, които са от компетентността на социалните служби.

Ефекти за различните данъкоплатци

В момента семействата с деца със средномесечен доход на член от семействотопод 200 лева получават 18 лева месечни доходи за деца според Закона за семейнитедоходи за деца. Както посочихме, тези семейства ще бъдат изключени от получаванена преференции при семейното подоходно облагане. С други думи, семейнотоподоходно облагане няма да се отнася за семействата с ниски доходи. То щесе отнася за семейства с относително по-високи доходи, които почти нямада усетят относително малкото данъчното облекчение за деца. Освен това едвали е оправдано да има високи данъци и след това една много малка част оттези данъци да се връща на една малка част от данъкоплатците като облекчениеза деца.

В следващите таблици сме показали ефекта от въвеждането на предложенияот Министерството на финансите вариант за семейно подоходно облагане. Забелязваме,че при семейство с двама родители и едно дете от данъчната преференция задеца ще се възползват само семейства с доход над 600 лева (защото само тезисемейства не получават месечни помощи за деца) и тя ще им донесе около 1.5%увеличение на дохода. При семейства с двама родители и две деца преференциятаще се отнася само за семейства с месечен доход над 800 лева и данъчнатапреференция за деца ще им донесе под 3% нарастване на дохода. При семействас три деца от данъчната преференция ще се възползват само семейства с над1000 лева месечен доход, а при семейства с един родител и едно дете ръстътна доходите ще бъде около 2%.

За сравнение, във всички таблици сме посочили какъв би бил ръстът на доходитепри въвеждане на единна ставка от 10% за данъка върху доходите и осигуровките.Забелязваме, че, за разлика от семейното подоходно облагане, всички семействаполучават увеличение на дохода и то е значително – между 25 и 37% в зависимостот дохода. Едно средно семейство с едно с брутен доход от 600 лева нямада има никаква полза от семейното подоходно облагане, докато при въвежданена плосък данък от 10% неговият доход ще нарасне с 30%.

Изглежда е очевидно, че по-добрият вариант е намаление на общата данъчнатежест и въвеждане на 10% данък върху доходите и осигуровките вместо въвежданена семейно подоходно облагане, от което повечето семейства няма да могатда се възползват и което няма да окаже съществено влияние върху доходитеим.

Таблица 1: Семействос двама родители и едно дете

Месеченсемеен доход

Данъчно облекчение за деца /лв./

Ръстна дохода заради данъчното облекчение за деца

Ръстна дохода при 10% данъци и осигуровки

250

0

0%

25%

500

0

0%

28%

600

0

0%

30%

700

12

1.7%

33%

800

12

1.5%

35%

900

12

1.3%

36%

1000

12

1.2%

37%

 

Таблица 2: Семействос двама родители и две деца

Месеченсемеен доход

Данъчно облекчение за деца /лв./

Ръстна дохода заради данъчното облекчение за деца

Ръстна дохода при 10% данъци и осигуровки

250

0

0%

25%

500

0

0%

28%

600

0

0%

30%

700

0

0%

33%

800

0

0%

35%

900

26

2.9%

36%

1000

26

2.6%<


Свързани публикации.