Администрацията все още е раздута и неефективна

Правителството прие и публикува Доклада за състоянието на администрацията 2015 г.

Към декември миналата година числеността на администрацията в България е близо 140 хиляди щатни бройки. Спрямо 2014 г. намалението е символично – 2%, въпреки декларираните намерения на всяко едно правителство през последните години за намаляване на администрацията. Единствено в две от 17-те министерства има намаление на щата – в министерството на финансите (-9%) и в това на отбраната (-7%). Във всички други министерства щатната численост се увеличава спрямо миналата година, включително в най-голямото – на вътрешните работи. С над 50 хиляди щатни бройки МВР представлява над 1/3 от цялата администрация и през 2015 година.

Източник: Администрация на Министерски съвет

Интересно е да се отбележи, че  през 2015 г. общо 27 администрации са извели различни свои дейности към частния сектор (аутсорсинг), но това не е довело до намаляване на щатната численост в 23 от тях (в останалите четири числеността е намаляла с общо 110 щ. бр.). Опитите за въвеждане на електронно правителство и предоставянето на електронни услуги също не са успели да намалят броя на чиновниците. Нещо повече, само 19% от администрациите посочват, че предоставят електронни административни услуги и над 2/3 са заявили, че нямат екип, ангажиран с електронното управление.

Като причина за липсата на напредък е посочена липсата на административен капацитет по електронното управление, включващ липса на финансови средства, недостатъчно хора, липса на обучени кадри или на технологична възможност и др. Продължава да е проблем и ниският процент на администрациите, които осигуряват документи по служебен път – за 2015 г. такива са само 35% от структурите. Все още не е решен и въпросът за искането на заплащане за тази услуга от потребителите, а в доклада за поредна година се посочва, че наличието на две различни практики налага необходимостта от законова регламентация. В допълнение, през 2015 г. се отчита и намаление на администрациите, които предоставят услуги на принципа „едно гише” и в централната, и в общинската администрации.

Изглежда, че въпреки множеството стратегии и планове и огромният ресурс за изграждане на е-правителството особено през последните 10 години, усилията буксуват, а администрацията остава тромава и раздута.

Друг пример за неефективността на администрацията, посочен в доклада, е, че за поредна година общините отчитат, че издават лицензи (общо 814 издадени лиценза за 2015 г.), независимо че това е извън техните правомощия[1]. Има и добра новина – през 2015 г. някои структури са предприели действия за намаляването на административната тежест за бизнеса чрез облекчаване на 85 регулаторни режима. В същото време, обаче, са въведени нови 22 режима, а редица администрации са посочили, че са предприели действия, които са довели до утежняване на администрираните от тях регулаторни режими. 

Междувременно администрацията харчи огромни средства за укрепване на административния си капацитет по различни проекти, финансирани както от държавния бюджет, така и от фондовете на ЕС и чуждестранни донори. През 2015 г. над 200 администрации са участвали в проекти за повишаване на ефективността за над 200 млн. лева.

Явно харченето на пари, поддържането на огромна администрация, писането на стратегии и отлагането на реформи продължава. А стъпките към малка и ефективна администрация в най-добрия случай са малки, но за сметка на това – бавни.

[1] Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, лиценз се издава само от централен административен орган.


Свързани публикации.