7 години делегитимация на власт във Върховния административен съд

Ако се замислим, проблемите в българското правосъдие имат два основни източника. Първият безспорно е лошото институционално устройство, доказано в поредица заключения върху устройството на българските съд, прокуратура и Висш съдебен съвет (ВСС). Вторият е дефицитът на смели и принципни личности. На правосъдието трябват хора със силни позиции, които да прилагат законите – както съдии, така и прокурори. Зад тях, като гаранти за добрата професионална среда, е нужно да стоят ръководителите  и членовете на ВСС, които да удържат постоянния политически натиск върху самите институции. Те трябва да бъдат легитимни сред самите правни среди, тоест да имат професионален авторитет, за да бъдат подкрепа на колегите си в съда и прокуратурата. И да имат силна позиция пред обществото.

Легитимността на една личност, заемаща висша длъжност в правосъдието, се изразява в това  да бъде възприета като достойна за поста си от всички – от хората в системата и от гражданите. Когато такива личности олицетворяват институциите, могат да бъдат преодолени законодателните дефицити на средата и би се възвърнало доверието в съдебната власт. Доколко новоизбраният за председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков се ползва с необходимата легитимност остава неотговорен въпрос.

Трите стълба на персоналната легитимност

Рационалният

Основан е на това, че е избран най-добрият възможен кандидат на базата на предписаните в закона изисквания. Изискуемите според чл. 170, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) качества за заемане председателството на ВАС са 5. Две от тях биват юридически стаж и умения за работа в екип. Едното се удостоверява с трудова книжка или няколко договора, а второто е практически неизмеримо и потвърждава неадекватните законодателни разпоредби. Останалите 3 критерия – висок морал, професионална компетентност и изявена независимост – са все узнаваеми и проверими неща в биографията на един юрист. Доколко новоизбраният председател на ВАС отговаря на тези критерии, сме се опитали да отговорим по-долу.

Легитимност, основана на традициите

Във ВАС до този момент не е било традиция да се избира председател чрез „посочване на престолонаследник” от предишния председател. Очевидно г-н Чолаков тук може да се счита първопроходник, тъй като довършващия мандата си председател Георги Колев индиректно го посочи както като номинация през пленума на ВАС, така и при двете гласувания на кандидатурата му от ВСС.

Харизмата на личността като условие за легитимност

Видно, г-н Чолаков, допреди номинацията му, е своеобразен съдийски анонимник и няма твърда позиция по важни за съдебната власт въпроси като лошите практики във ВАС, свързани с назначенията на администрация и съдебни помощници по роднински принципи. Никога той не е заявявал твърда позиция по промените във важни за правосъдието законови текстове като Конституцията, ЗСВ или дори предлаганите спорни поправки в Административнопроцесуалния кодекс.

Отговаря ли г-н Чолаков на критериите за почтеност и независимост?

Всъщност минимално установените изисквания към кандидатите за висшите постове в съдебната власт, както бе споменато и по-горе, са разписани в чл. 170, ал. 5 от ЗСВ. Те са следните:

Способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт.

Участието на новоизбрания председател на ВАС в редица имуществени сделки оставя съмнение, че първо е придобил имущество заобикаляйки закона и второ е нарушил и задължението да декларира придобитото имуществото. Самият факт, че г-н Чолаков не е положил усилия да убеди безпристрастните в правотата си оставя обосновано съмнение  за притежаваните от него и изискуеми по закон етични качества.

Висока професионална компетентност

Формалните критерии са покрити – г-н Чолаков не е наказван дисциплинарно, което предполага компетентност. От краткото му изказване в деня на препотвърдения избор обаче остават силни съмнения в неговия професионализъм. Оказа се, например, че г-н Чолаков не е запознат и със съществена съдебна практика на ВАС по банковата несъстоятелност, която води нишка към несъстоятелността на КТБ.

Изявена независимост, воля за налагане на законността, (…) принос  за утвърждаване на правовата държавата.

Изявената независимост на Чолаков е сведена до това да бъде номиниран от настоящия председател на ВАС, като получава позицията си на върховен съдия първо по реда на командироване от друг съд. Командироването през годините се наложи като порочна практика за „набавянето” подходящи съдии, готови да решат по конкретен начин всяко дело.

Трите грешки на предишния и настоящия ВСС

От гледна точка на организацията за избор на нов председател на ВАС и настоящият и действащият до октомври 2017 г. състав на ВСС допуснаха редица слабости при подготовката и провеждането на процедурата. На първо място, бившият вече състав на ВСС измени параметрите за представянето на документи и изслушването на кандидатите за председател без правно обосновани мотиви. В стенограмата от заседанието на Съвета от 11 май настоящият председател на ВАС Георги Колев предлага изменението, но то не е мотивирано и поради това основание влиза в противоречие със закона и процедурните правила.

На второ място, заседанието на пленума на ВАС за изслушване на кандидатите и гласуване на една от кандидатурите от върховните съдии бе проведено по време на съдебната лятна ваканция, когато множество от съдиите ползват летен отпуск.  По закон е забранено през лятото да се провеждат дори общи събрания на етажната собственост, а ВАС изслушваха и номинираха бъдещ председател. Освен това на въпросното заседание на Пленума на ВАС беше извършено недопустимо нарушаване на правилата за изслушване на кандидатите и гласуване от страна на върховните съдии. Бе им отнета тайната на вота, като се въведе изискване да изразят гласа си явно. Това бе направено в недопустимо нарушаване на основна конституционно право – триединството на пряко, тайно и равно избирателно право. Пленумът на ВАС не е колективен административен орган като ВСС и прилагането по аналогия на явния вот е недопустимо.

Третата грешка на ВСС се състои в това, че новоизбраният състав на ВСС, вместо да изслуша и конкурентната кандидатура, взе решение просто да прегласува номинацията на г-н Чолаков. Това процедурно решение се ползваше и с подкрепата на главния прокурор Цацаров и де факто предизвести какво ще се случи.

Радев и играта на отхвърленост

Неотчитайки пропуските в процедурата по първия избор на г-н Чолаков, президентът Радев дори не мотивира отказа си за назначаването му. Ако президентът бе разгледал от правна страна процедурата, той имаше рядката възможност да очертае сериозните пороци в закона, грешките на ВСС и недостатъците на самата кандидатура. Вместо това президентът произведе акт, лишен от съдържателна страна, който бе равносилен на правно нищо.

И така 3-те неизвестни по легитимността на личността на новоизбрания председател на ВАС, събрани с 3-те видни несъответствия на законовите критерии, 3-те грешки на съставите на ВСС и 1-то неадекватно действие на президентът Радев доведоха до 7 години мандат за Георги Чолаков. 


Свързани публикации.