57 млн. дни за административни услуги и регулиране

Приложение 3 на Доклада за състоянието на администрация за 2014 г.[1] е много интересно четиво. То показва, че през 2014 г. в администрацията се предоставят и администрират общо 2 321 вида административни услуги и регулаторни режима. Още интересни факти:

 • Общият брой услуги (независимо от вида) е над 218 млн.;
 • Най-много услуги са предоставени от НАП – 190,692,330 услуги или 87,2% от общия брой;
 • Сред останалите администрации с голям брой предоставени услуги са НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Агенцията по заетостта, Агенцията по вписванията, МВР, МВНР и общинските администрации.

 

Сметка на коляно 

Нека за момент се опитаме да си представим времето, което обществото като цяло е прекарало за получаване на услуги от администрацията (от гражданите и бизнеса) и за съобразяване с изискванията за регулиране на стопанската дейност (само от бизнеса).

Резултатът от много хипотетична и, трябва да отбележим, минималистична, сметка е почти 57 млн. дни общо за гражданите и бизнеса, необходими за получаване на услуги от администрацията и съобразяване с регулаторните изисквания.

Сметката показва (виж таблицата по-долу), че:

 • Общото време, изразходвано от икономиката, е значително – и е необходимо спешно опростяване на административните услуги и режими. Дори и няма да се опитаме да сметнем в пари колко струва това време, защото условностите стават много, но е видно, че говорим за огромен ресурс;
 • Причината за огромния резултат идва най-вече от прекалено големия брой услуги, които се предоставят от администрацията (необходими са по закон) и над 1 251 незаконно издадени лиценза от общините (извън техните правомощия).

 

Какво трябва да се направи?

 1. Незабавна отмяна на незаконно администрираните режими от общините – знаят се общините, знаят се режимите, има законно основание – въпрос на действие;
 2. Незабавно премахване на някои регулаторни режими – броени са всички режими поне пет пъти в последните 10 години, оценявана е необходимостта от тях и някои са преценени като абсолютно ненужни;
 3. Ускоряване на електронното предоставяне на административни услуги – слава богу, че НАП е водеща в електронните услуги, защото тя предоставя над 80% от всички административни услуги на бизнеса и гражданите. Нейният работещ модел просто трябва да се приложи като принципи и от останалите структури – въпрос на желание, а не на знание.

 

Защо трябва да се облекчи регулирането на бизнеса?

 • Много от българските фирми са все още недостатъчно конкурентноспособни за външните пазари и не е необходимо българската администрация да ги „дърпа” допълнително с излишни изисквания и разходи;
 • Административните услуги/регулаторни режими често могат да бъдат потенциален източник на корупция – да се получи разрешителното бързо или от субект, който не изпълнява напълно изискванията;
 • Всички разходи на бизнеса по ненужни изисквания за регулиране на дейността им се прехвърлят към крайните потребители, т.е. всички ние плащаме цена „администрация” като част от цената на стоки и услуги, които абсолютно излишно са регулирани.

 

Предоставени услуги администрацията (бр.)

 

(от Доклада за състоянието на администрацията през 2014)

Дни за една услуга

 

(оценка на ИПИ

 

Пояснение

Общо дни

Лицензиране

2 555

4

Заложили сме средно по 4 дни, необходими за подготовка на документи и комуникация с администрацията, за да се получи лиценз. В действителност много вероятно е дните да са повече.

 

Това не са дни, за които действително се получава лиценз, а дните, за които една фирма подготвя всичко необходимо и си взаимодейства с чиновниците.

10 220

Регистрация

4 123 083

0,5

Приемаме, че отнема половин работен ден общо – за събиране на необходимите документи и за подаване.

2 061 542

Разрешение

483 743

2

Приемаме, че отнема два работни дни общо – за събиране на документи и подаване. В действителност е много вероятно да отнема повече време.

967 486

Удостоверение

3 394 882

0,25

Приемаме, че отнема два часа общо – подаване на необходимите документи, вкл. и онлайн.

848 721

Съгласуване

1 587 523

0,5

Приемаме, че отнема четири часа общо – набиране на необходимите документи и подаване.

793 762

Други

209 055 628

0,25

Приемаме, че отнема два часа общо.

Значителна част от тези услуги са предоставени от НАП, най-вероятно по електронен път.

52 263 907

Общо

218 647 414

56 945 637

 

Бележка:

Лицензиране – проверява се законосъобразността на искането за лиценз и в рамките, определени от закона, разрешава или отказва по целесъобразност извършването на определена стопанска дейност.

Регистрация – проверява се наличието на изчерпателно установените нормативни изисквания и при установяване на съответствие разрешава, без право на преценка по целесъобразност, извършването на стопанската дейност.

Разрешение – преценява се и се решава по целесъобразност в границите, определени със закона, дали съответната сделка или действие могат да бъдат извършени, както и техният обхват по съдържание, по време и по място.

Удостоверение – проверява се преди извършването на съответната сделка или действие дали са спазени нормативните изисквания и при установяване на тяхното спазване разрешава без право на преценка по целесъобразност извършването на сделката или действието.


[1] Виж тук: http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0211&n=149&g=


Свързани публикации.