2004-2010 – седем години, които промениха Грузия завинаги*

По думи на Световната банка от 2003г. досега в Грузия са проведени значителен брой реформи, които имат ясно отражение в икономически, политически и социален план. Характерни за реформите в Грузия, следващи „Розовата революция”, са скоростта, с която те са проведени, степента на промяна и обхвата на институционално преструктуриране. Проведените реформи, според доклада на правителството на Грузия, са довели до значително подобряване на институционалната среда, осигуряване на основа за устойчив икономически растеж и увеличаване на човешкия капитал. Реформите обхващат всички сфери на социално-икономическия живот на грузинците – здравеопазване, образование, социално подпомагане, развитие на културата и спорта. Проведени са също реформи в медийния сектор, както и такива, осигуряващи провеждането на свободни и честни избори. Извършени са изключително важни реформи в системата на правосъдието, полицията, органите за борба с корупцията и предоставянето на обществени услуги. Не по-малко важни са проведените икономически реформи, които се състоят в осигуряване на водеща роля на частните предприятия, създаване на благоприятна за развитието на бизнеса среда, управление на публични финанси и  финансовото посредничество.

Един от красноречивите примери от Грузия за това как се действа, когато съществува воля за провеждане на реформи, е масовото уволняване на близо 40 000 полицаи за един ден през 2004г. Новите служители на реда са професионално обучени и приемат нови етични норми, което помага да се реформра корумпираната система, наследена от Съветския съюз. Резултатът от тази реформа е следният: през 2010г. повече от 84% от грузинците имат доверие на полицаите в сравнение с  10% през 2003г.. Този висок процент не е случаен, като се има предвид, че въоръжените грабежи намаляват с 80% за периода 2006г- 2010г.

Проведената реформа на правосъдната система, която значително увеличава степента на независимост и ефикасност на системата,  също заслужава внимание, предвид проблемите с доверието и ефективността на третата власт в България. В какво се състои проведената реформа? Заплатите на всички съдии се удвояват, а чрез промени в Конституцията се осигурява пълната финансова независимост на съдебната система. Приема се нов закон, според който всяка директна или индиректна комуникация на заинтересована страна със съдия се криминализира. Значителен брой съдии вече са осъдени по обвинение в корупция. Бъдещите съдии се обучават в новосъздадено Висше съдебно училище, като трябва да покриват много високи стандарти. Може би най-показателният резултат от тази реформа е покачващото се доверие в съдебната система от страна на гражданите – от 26% през 2005г. на 66% през  2009г. , а повече от 77% от хората, участващи в съдебни процеси, декларират доверие в съда.

Според  Transparency International  Грузия продължава да бъде световен лидер в борбата с корупцията. Сред мерките, които са предприети до момента в тази сфера, се открояват следните: заплатите на ключови служители (от данъчната полиция, съдии и митнически служители), както и на цивилни граждани са значително увеличени, а в същото време се намалява размерът на държавната администрация и особено на някои министерства – Министерство на вътрешните работи, Държавна сигурност и Министерство на отбраната. Резултатът е рязко нарастване на прозрачността в действията на тези министерства. При борбата с корупцията не се проявява никаква толерантност. Всички форми на корупционна дейност, както са описани в международните конвенции, са криминализирани. Ефикасността на тези мерки е безспорна – според доклада на Transparency International от 2010г. гражданите на Грузия плащат по-малко подкупи от средното за Европа ниво.

Според президента Саакашвили „Министерството на образованието е най-важното министерство на Грузия”. Преди „Розовата революция” образователната система е една от най- корумпираните в Грузия. В резултат от проведената реформа корупцията в образователната система е ограничена на всички равнища. Финансовата независимост, децентрализацията и демократичното управление се характерни за новата образователна система. Университетите в Грузия са автономни,  управляват се от независими съвети и се ръководят от принципа, че „парите следват студента”. Държавното финансиране е насочено към отделния студент и се използва за покриване на таксите за обучение в избрания от студента университет. По този начин се осигурява по-голяма  финансова независимост и се стимулира по- доброто представяне на студентите.

Икономическата стратегия на правителството на Грузия е налагането на принципите на свободния пазар, основани на върховенство на законите, конкуренция в частния сектор и дерегулация на пазарите. Над 70% от всички разрешителни и 90% от всички лицензи, необходими до този момент за правене на бизнес в Грузия, са премахнати, като в допълнение всички процедури са опростени. Проведена е мащабна и успешна процедура по приватизиране на губещи държавни предприятия. От 2003 г. насам са приватизирани близо 5 000 държавни предприятия, което донася на правителството $1.6 млрд. приходи от приватизация. Резултатът е значително подобряване по отношение качеството на предоставяни услуги. По принцип правителството не субсидира нито един сектор  от икономиката.

Според класацията на Световната банка Ease оf Doing Business Грузия е на 12-то място в света по този показател. Показателен е примерът, че там имаш възможност да регистрираш бизнес в рамките на два дни. Гъвкавите права на работниците, минимална намеса на държавата в отношенията работник-работодател също допринасят за високото положение на Грузия в класацията. Нивата на ПЧИ в Грузия са значителни, като се равняват на 20% от БВП на страната през 2007г. ПЧИ в Грузия са силно диверсифицирани, както по произход, така и по сектори.

Както и самата Световната банка отбелязва в своя доклад: „Начинът, по който Грузия преобърна своята икономика след 2004г. е забележителен”. Примерът на Грузия, която също като България е малка, бивша страна в  преход, е показателен за това, че достатъчното условие за правене на реформи е наличието на управленска воля. Нито повече, нито по-малко.

 

* Статията представлява резюме на доклада „2004-2010 – Seven Years that Changed Georgia Forever”, изготвено от Анна Цветкова, стажант в ИПИ.  Оригиналният текст на доклада на английски език може да намерите тук.   


Свързани публикации.