Становище на ИПИ по Втория план за действие за участието на България в инициативата „Партньорство за открито управление“

Институтът за пазарна икономика продължава силно да подкрепя инициативата за открито управление като ясно съзнаваме положителните социални и икономически ефекти от прозрачността в публичните политики. Продължаваме да поддържаме и становището си от 1 март 2012 г., в което са представени 10 препоръки относно работата на администрацията и 5 препоръки относно публичността на държавните финанси, повечето от които не попаднаха в първия план за действие по инициативата. 

Вземайки под внимание проведените срещи по инициативата, в настоящето становище сме се фокусирали върху три предложения относно публичността на държавните финанси, които считаме за особено важни и напълно постижими в рамките на Втория план за действие.

Препоръки за публичност на държавните финанси:

  • Ежемесечно публикуване на детайлна информация за за консолидираните разходи на държавата, следвайки функционалната разбивка в Единната бюджета класификация – разходи по функции, групи и дейности. Към момента тази информация не се публикува дори на годишна база, въпреки че е е налична в Министерство на финансите и на практика не се изисква допълнително усилие (обработка) от страна на администрацията;
  • Ежемесечно публикуване на детайлна информация за фискалния резерв с изчерпателна разбивка за фискалния резерв по фондове и сметки. Към момента се публикува ежемесечно една обща сума, която не показва пълната картина за състоянието на фискалния резерв, а и често става повод за спекулации в общественото пространство. Информацията отново е налична в Министерство на финансите и не изисква допълнителна обработка;
  • Ежегодно публикуване на информация за изпълнението на бюджетите на 264-те общини по основни пера. Въпреки че общините също правят стъпки в посока на повече прозрачност и публикуват все повече информация за местните финанси, публикуването на подобна информация на едно място и за всички общини би било изключително полезно за обществото. Местните бюджети са част от консолидираната фискална програма и влияят на бюджетното салдо, тоест прозрачността (и състоянието) на общинските бюджети е както местен, така и национален въпрос. Такава информация също е налична в Министерство на финансите (подава се от всички общини) и не изисква допълнителна обработка.

Тези три предложения не изискват допълнителни средства или работа, а просто подкрепа от страна на администрацията. Надяваме се да получим обратна връзка (мотивирано становище) от дискусиите върху тях в междуведомствената група.