Резултати от проучване на земеделските производители

На 6-и ноември 2014 г. се състоя публичното представяне и обсъждане на резултатите от проучване сред земеделски производители от страната, извършено от ИПИ. На събитието присъстваха експерти от сектора, представители на Национална асоциация на зърнопроизводителите, Министерство на земеделието и горите, банки, медии, посолства. 

Основните резултати от проучването могат да бъдат обобщени както следва:

  • Близо половината от анкетираните възнамеряват да задържат рентите на нивата от миналата година. Една трета смятат да дадат по-високи ренти, а един от всеки десет – по-ниски;
  • Три четвърти от анкетираните имат намерение да инвестират в стопанствата си през 2015 г. Най-много планове има за закупуването на нова техника, строителство и ремонт на сгради, закупуване на земя и на оборудване;
  • Основно фермерите разчитат на собствени средства за финансиране на инвестицията си. Наблюдава се отчетлива дистанцията между зърнопроизводството от една страна и останалите сектори в отрасъл „селско стопанство” по отношение достъпа до кредитиране, като за първите банките са по-съществен източник на финансиране;
  • Един от всеки 13 от анкетираните споделя, че възнамерява да се насочи и към други сфери на отрасъла. Близо една трета от планиращите диверсификация на производството смятат да се насочат към отглеждането на животни, а 12,5% към трайни насаждения;
  • Над половината от анкетираните смятат, че имат ограничена или никаква информация за директните плащания през 2015 година. Най-сериозни притеснения по отношение на възможния финансов ефект буди нивото на информираност за „зелените” плащания, за които подготовката трябва да се извърши през настоящата есенна сеитбена кампания. Едва 37% споделят, че имат необходимата информация за схемата;
  • Извън обективните обстоятелства като пазарната конюнктура и климатични условия, най-сериозната пречка пред бизнеса е работата с държавните органи и бюрокрацията. Следващи по тежест се нареждат достъпът до качествена работна ръка, достъпът до капитал и едва на четвърто място недостатъчното субсидиране.

От изнесените резултати бяха представени няколко основни извода – предстои охлаждане на пазара на земя, въпреки трудностите фермерите възнамеряват да продължат да инвестират в стопанствата, за да запазят и подобрят конкурентоспособността си и не на последно място – наблюдава се известен интерес към диверсификация на производството, основно сред зърнопроизводителите.

Наложи се мнението, че инициативата на ИПИ трябва да бъде продължена и занапред и че подобни проучвания могат да бъдат добър инструмент за дефинирането и решаването на конкретни проблеми в бранша. 

Презентация с пълните резултати от изследването можете да свалите от тук.