Общинските търговски дружества и общинските предприятия в четири разнородни общини – преглед, анализ, изводи

Настоящият анализ представя общинските търговски дружества и общинските предприятия в четири разнородни общини в България – Пловдив, Велико Търново, Свиленград и Брезник за
периода 2018 – 2021 година. Изборът на общините се базира основно на броя на населението в тях. Целта е да се представи дейността на общинските фирми; секторите, в които функционират; финансовите им показатели и резултати; да се направи по-задълбочен анализ на състоянието и (доколкото е възможно) за ефективността им. Изследването стъпва на базата данни за общинските търговски дружества и общинските предприятия за 2020 и 2021 г., подготвена от ИПИ и допълнена с отчетни данни за търговските дружества за 2018 и 2019 година.

Материалът е изготвен по проект на ИПИ „Общинските дружества в действие – инвентаризация, анализ и препоръки за по-добро управление“ (№ BG05SFOP001-2.025-0040), финансиран по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление”.