Някои причини за провала на публичните политики в селското стопанство

| изтеглете целия доклад |

Одитните доклади на Сметната палата дават полезна информация, чрез която може да се оцени ефективността на администрацията при планирането, провеждането и контролирането на отделни дейности и програми. Прегледът на докладите на бюджетните институции, които работят в областта на селското стопанство, показва, че дейността им страда от редица слабости в почти всички сфери на работа.

Организацията на дейността често е неефективна заради сложна структура, липса на отговорности и недостиг и/или липсата на квалификация на персонала. Контролът е занижен, а в много случаи счетоводната практика не дава вярна и надеждна информация. Разходването на средства често е непрозрачно и неикономично. Проблемите при провеждането на обществени поръчки са огромни и има доказателства за случаи на манипулиране на избора на изпълнители. Управлението на имуществото в общия случай е безотговорно и неефективно.

Всичко това води до невъзможност администрацията да изпълнява целите си, а в някои случаи такива изобщо не са поставени, което прави невъзможно оценяването на ефективността на самата администрация и изобщо нуждата от изпълнението на редица политики и програми.

Притеснително е, че най-проблемните области остават същите, а средствата, които се разходват по неефективен или несъобразен със закона начин, имат тенденцията да се увеличават. Нещо повече – администрацията не само не оптимизира дейността си, а в много случаи се разширява, което прави неефективното изразходване на бюджетни средства още по-голямо.

В настоящия доклад са дадени множество препоръки, които биха подобрили работата на бюджетните организации, работещи в областта на селското стопанство.

Като цяло администрацията трябва да рационализира структурата и дейността си, включително да преразгледа всички програми и имуществото, с които разполага. Целият процес за работа на институциите трябва да е прозрачен, а за всички програми и дейности да се прилага оценка на въздействието.

| изтеглете целия доклад |

 

Анализът е изготвен с подкрепата на Фондация „Америка аз България“