Бедност и неравенствo в България

Методологически коментар и преглед на данните

Темите за бедността и неравенството са неразривно обвързани и доминират обществения дебат както в развити, така и в развиващи се страни. На практика всяка една публична политикa, която може да има различни цели – било то здравни, образователни, социални или други, в крайна сметка се стреми да намали бедността или неравенството в обществото. Именно заради това е от изключително значение не само да се вникне във връзката между понятията неравенство и бедност, но и да има широко знание за това къде се генерира бедността или неравенството, както и кои са факторите, които водят до тези процеси.

Измерването на бедността поставя някои ключови въпроси от методологически характер, които са важни както за разбирането на данните, така и за провеждането на адекватни политики за борба с бедността. На практика към момента в страната се мери относителна бедност, тоест делът на бедните спрямо доходите в обществото. Това е и водещият европейски измерител за бедността, който обаче носи своите недостатъци, които са особено видни в по-бедните страни, където нивата на абсолютната или обективната бедност също са проблем.

Наблюденията за страната категорично говорят, че бедността се проявява основно сред работоспособното население, тоест причините могат да се търсят в ниската икономическа активност и ниските нива на заетост. Разбира се, има много рискови социални групи – самотни възрастни, домакинства с голям брой зависими деца, самотни родители и т.н. Това подсказва, че наред с ниската икономическа активност и заетост, към факторите за бедност можем да прибавим още демографските, социалните и културно-етническите фактори.

Наблюдава се, освен това, и относителна устойчивост при данните за бедността и неравенството, като в последните 5-6 години не настъпват големи промени – отчитайки и ефектите от тежката икономическа криза в този период. Това отново говори, че факторите са структурни и дълбоко вкоренени в обществото ни, а качествената промяна ще бъде голямо предизвикателство.

Регионалният поглед към бедността също разкрива големи различия, които следва да се вземат под внимание както при открояването на факторите, генериращи бедност, така и при провеждането на политики. Прави впечатление, че областите с по-добри икономически показатели (заетост, доходи) са обикновено и такива с по-ниски нива на подоходното неравенство или на относителната бедност.

 

Пълният текст на изследването „Бедност и неравенство в България“, можете да изтеглите от страницата на проекта „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността”:

bednostbg.info

 

Проектът „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

http://www.ngogrants.bg/