Възможни нормативни разрешения за повишаване отчетността на Висшия съдебен съвет и отговорността на изборните членове на съвета

В настоящия анализ сме изследвали при какви условия при действащото законодателство се отчита ВСС. Както знаем, съществуващите механизми за представяне на годишен доклад пред Народното събрание на практика не водят до реализиране на каквато и да е отговорност. Също толкова безрезултатна е и индивидуалната оценка, правена на всеки член на ВСС при приключване на мандата му.

Представяме основните параметри на утвърдените стандарти за отчетност на съдебните съвети според Консултативния съвет на европейските съдии на Съвета на Европа (КСЕС), Венецианската комисия към Съвета на Европа (ВК) и Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), на която и българският ВСС е член. Направен е и детайлен преглед на действащия правен режим на освобождаване на членове на ВСС като е изследвана и относимата съдебна практика.

В последната част на изследването сме изложили някои предложения за изменение на Закона за съдебната власт, включително и конкретни разписани разпоредби на текстове. Длъжни сме да отбележим, че се поражда особена трудност за търсенето на индивидуална отговорност в колективно работещ орган. Поради това имаме задачата да потърсим разрешения с оглед уреждането на по-добра отчетност на съдебния съвет като обективно изпълними задължения, чиято регулярна изпълняемост би осуетила незадоволителната работа на отделни негови членове, както и би дала обективни основания, поради които да започне и крайното като реакция дисциплинарно производство.

Възможните нормативни подходи включват:

1. Годишният доклад за дейността на ВСС да се обсъжда на заседание на Пленума с възможност за въпроси от страна на съдиите, прокурорите и следователите както и да се изпраща на съдилищата и прокуратурите за бележки;

2. Отчетността на индивидуално ниво за всеки член на съвета. Меки мерки:

2.1. Членовете на ВСС да представят индивидуални месечни и/или годишни отчети за работата си;

2.2. Приемни дни и задължение за публично годишно изслушване с възможност за задаване на въпроси от страна на юридическата общност;

2.3 Задаване на конкретни параметри за изготвянето на оценка при приключване на мандата на членовете на ВСС по реда на чл. 28, ал. от ЗСВ;

3. Допълване на дисциплинарните нарушения и наказания:

3.1. Санкция за неоправдано пропускане на заседание на пленума, колегията и комисия;

3.2. Възможно подобряване на механизма за предсрочно освобождаване на изборните членове на ВСС:

3.2.1. Конкретни предложения за подобряване на механизма за предсрочно прекратяване мандата на изборни членове на ВСС при действащия конституционен модел

Първа стъпка: Развитие на уредбата относно това една пета от съдиите, прокурорите и следователите да инициират предсрочно освобождаване;

Втора стъпка: Развитие на уредбаата относно това една пета от народните представители да инициират предсрочно освобождаване – чл. 27, ал. 5 и ал. 6 от ЗСВ             27

Трета стъпка: Разширяване възможността за избор на дисциплинарен състав, който да  разследва и установява нарушенията на членовете на съвета;

Четвърта стъпка – конституиране на дисциплинарния състав

Пета стъпка: Последици при обжалване на решението

Дали изложените предложения имат своята практическа пригодност е въпрос на обсъждане в правните среди, дискусия, която следва да разруши настоящото състояние на фасадна независимост на ВСС.

Пълния текст на анализа можете да прочете тук.

Приятно четене!

За повече информация, моля потърсете ръководителя на Правната програма Иван Брегов: [email protected]