The Bulgarian Currency Board – A Relic from a Turbulent Past or a Necessary Tool for Economic Stability?

Миналата седмица беше публикувана онлайн версията на The Visio Journal: Volume 2, където Адриан Николов от Института за пазарна икономика публикува свой анализ на тема „Българският валутен борд: останка от несигурно минало или необходим инструмент за икономическа стабилност“. Тук публикуваме превод на български език на резюмето на публикацията, а пълният текст на анализа може да бъде намерен в публикацията на Visio Institute.


Настоящото изследване цели да разгледа историята, структурата и икономическите последици на българския валутен борд, въведен като мярка за борба с икономическата криза на двадесетте години, но запазил се и до днес. Анализът включва кратко описание на теорията на паричните съвети, подборен анализ на различните измерения на икономическата криза по време на правителството на Виденов, резултат на централизираните му икономически политики: високата инфлация, спада в доходите на домакинствата и техните спестявания, уронването на доверието в банковата система, фалитите на банки и кризата на държавния бюджет. След това, анализът разглежда валутният борд, въведен за борба с кризата, както и последствията от изменението в институционалната среда, стабилизацията на икономиката на страната от гледна точна на инфлация, брутен вътрешен продукт, инвестиции, държавен дълг и стабилност на банковата система. Изследването представя сравнение с подобни институции, създадени в Балтийските държави и тяхната роля при включването им в еврозоната. Накрая, анализът опитва да допринесе и към настоящия дебат дали валутният борд трябва да бъде премахнат, защитавайки позицията че загубата на свобода на монетарна политика си струва на фона на икономическата и фискална стабилност, която предоставя борда, и следователно няма причина за неговото премахване днес, особено на фона на очакваното приемане на еврото в близко бъдеще.