IME

Централното планиране в енергетиката продължава

15.12.2006

Министерството на енергетиката и енергийните ресурси изготви доклад,озаглавен “Подходи за насърчаване на инвестиционната активност в енергетиката”.Докладът не e достъпен на Интернет страницата на Министерството* . Съгласнодокумента през периода 2002-2007 година трябва да бъдат инвестирани6.6 млрд. евро.

Коментар:

1. Смисълът на заглавието не отговаря на съдържанието. Става въпросза изброяване на проекти, финансирани от държавата или по програми намеждународни институции, но с държавно участие, така че вместо насърчаванена инвестиционната активност би било по-коректно да се каже централнопланиране на инвестициите.

2. Според доклада за периода 1999-2003 г. е налице тенденция за намаляванена енергийното потребление за единица БВП. Това само по себе си означаваподобряване на енергийната ефективност. Според една от приложените графикиподобряването на енергийната ефективност се дължи на частния сектор

3. Прави впечатление, че никъде в документа не се споменава за бъдещотоенергийно потребление. При това положение не е ясно на каква основаса направени изчисленията за необходимите бъдещи мощности. Вероятноавторите на доклада предвиждат енергийните излишъци да бъдат изнасяниза съседните страни, но тъй като не е представен анализ на потреблениетои инвестициите в региона коректността на това предположение е под въпрос.

4. Също така, за нито една от предвижданите инвестиции не е направенанализ на очакваните парични потоци, което касае изплащането на проектите.Инвестициите в енергетиката не се различават по нищо от останалите иследва да се разглеждат като всеки друг инвестиционен проект.

5. В последно време много настоятелно се говори от страна на правителствотоза строеж на АЕЦ “Белене”. Във въпросния документ този проект отновосе споменава, но без какъвто и да е анализ за икономическата му ефективност.

6. Привличането на частни инвестиции в отрасъла (без държавна гаранция)ще зависи от степента на либерализиране на отрасъла. Колкото по-голямае свободата на договаряне, толкова по-вероятно ще бъде участието начастни инвеститори в отрасъла, което ще допринесе за по-високата и ефективност.

--------------------------------------------------
* За повече информация е посочен електронен адрес: pressall@doe.bg.